Sökning: "läxa"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet läxa.

 1. 1. Hinder och möjligheter med läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Sjöstrand Croon; Annelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; efficiency; homework; läsläxa; läxa; läsutveckling; motivation; parents; performance; påverkan; quality; reading; socioeconomic background; stress; åldersgrupp;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi undersökt vilka möjligheter och hinder som finns med läsläxa. Läsläxor tycks vara ett självklart verktyg att använda sig av i undervisningen för att främja goda akademiska resultat samtidigt som effekten av dem och rättvisan med läxor diskuterats friskt i samhället och media under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar och arbetssätt kring läxor i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martina Westling; [2020]
  Nyckelord :läxa; läxor; läxhjälp; likvärdig skola; lärandeeffekt; individualisering; hem-förhållanden; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares syn på läxor och synliggöra lärares arbets- och förhållningssätt till läxor i årskurs 1. Avsikten är att skapa förståelse för varia­tioner i åsikter om läxor och nyansera den pågående debatten. LÄS MER

 3. 3. Att flippa läxan – En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av flippade läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie behandlar användningen av läxor i det flippade matematikklassrummet, så kallade flippade läxor. Flippat klassrum är en pedagogisk arbetsmetod som karaktäriseras av att traditionella föreläsningar flyttas ut ur klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Läxa i matematik: Vad säger forskningen? : Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tobias Bergman; [2019]
  Nyckelord :läxa; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Varför har vi matematikläxor? : En kvalitativ studie om syfte och attityder till läxor ur ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nicolina Benits; Cassandra Arnberg; [2019]
  Nyckelord :mathematics; homework; purpose; attitude; matematik; läxa; syfte; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva fyra lärares respektive tio elevers syn på varför matematikläxor används i lågstadiet samt vilka attityder de har gentemot dem. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med elever och lärare i årskurs 1–2. LÄS MER