Sökning: "läxor föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden läxor föräldrar.

 1. 1. Läxor och likvärdighet – Lärares resonemang om läxor i relation till elevers olika förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rozanna Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :läxor; lärare; elever; likvärdighet; likvärdig utbildning; olika förutsättningar;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker fyra lärares resonemang om läxor i förhållande till elevers olika förutsättningar samt hur dessa kommer till uttryck i praktiken. Läxor regleras inte inom skolans styrdokument, vilket innebär att varje enskild lärare står inför valet om och hur läxor ska användas. LÄS MER

 2. 2. Sju lärares inställning till läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
  Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER

 3. 3. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 4. 4. Varför har vi läsläxor? : Läsläxans betydelse och föräldrars engagemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelly Bärgård; Helena Lindbladh; [2020]
  Nyckelord :Elever; läsläxa; läsförståelse; föräldrars delaktighet; textsamtal;

  Sammanfattning : Varför får eleverna i grundskolan läsläxor? Läxan är och har varit ett debatterat ämne i många decennier och även synen på läsförståelse. Tar verkligen läraren hänsyn till alla elevers- och hemmets förutsättningar och behov genom att skicka hem läsläxan? Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskning säger om läsläxans betydelse för elevers läsförståelse samt om föräldrars delaktighet och engagemang i läxläsning har någon påverkan och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: Vilken betydelse har läsläxan för elevers läsförståelse enligt forskning? Vilken betydelse har föräldrars delaktighet och engagemang i läsläxan för elevers utveckling av läsförståelse enligt forskning? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt sökt, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om läxor, läsförståelse, hemmets förutsättningar, ansvaret på lärare och sambandet däremellan. LÄS MER

 5. 5. Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om matematikläxor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Khalil El-Machharawi; [2019]
  Nyckelord :matematikläxor; prestation; elever; diskurs; diskursanalys; matematik;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att analysera olika svenska debattartiklar. LÄS MER