Sökning: "låg- och mellanstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden låg- och mellanstadiet.

 1. 1. LÅG- OCH MELLANSTADIELÄRARES RESONEMANG OCH TILLÄMPNING AV PROGRAMMERING I MATEMATIKÄMNET

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ksenija Peggar; Arkan Shefram; [2020-09-03]
  Nyckelord :Programmering; matematik; grundskola; läroplan; datalogiskt tänkande; resonemang;

  Sammanfattning : The National Agency for Education introduces programming and digital tools in the syllabus for the mathematics at the primary school 2018 at the request of the Swedish Government. The reason for this decision is that we live in an increasingly digitalized society that leads to an increased need for digital knowledge in most professions. LÄS MER

 2. 2. Rör det sig i klassrummet? En intervjustudie om 12 lärares syn på daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Laila Bernspång; Malin Lidmer; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; läroplan; hälsofrämjande; förebyggande insatser;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om vilka olika synsätt det finns bland lärare påfysisk aktivitet i skolan. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftetutifrån tre frågeställningar som i tur och ordning berör hur lärare ser på daglig fysiskaktivitet inom ramen för hela skoldagen, om lärares undervisning innehåller fysiskainslag och om dessa inslag i så fall är kopplade till undervisningsinnehållet eller enseparat aktivitet, samt vilka möjligheter och hinder lärare ser med att i sinundervisning implementera läroplanens skrivning om att skolan ska sträva efter atterbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. LÄS MER

 3. 3. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Elever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 4. 4. Det ska smälla! : Intresseväckande NO-undervisning i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ulrika Hermelin; Azra Softic Paki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med mer kunskap om lärares syn på hur undervisningen kan bedrivas för att skapa och bevara elevers intresse för NO-ämnena på låg- och mellanstadiet. Våra forskningsfrågor är: Hur uttrycker lärarna att de undervisar för att skapa och bevara intresse för NO-ämnena hos eleverna? och Vad finns det för hinder för att genomföra intresseväckande NO-undervisning? För att undersöka och besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med tio lärare, varav sex lärare på lågstadiet och fyra lärare på mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk på låg-och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnéa Olsson; Pernilla Callmer; [2020]
  Nyckelord :begreppsanvändning; lärande; naturvetenskap; språk; vardagligt språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER