Sökning: "lågaffektivt bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden lågaffektivt bemötande.

 1. 1. “Vissa behöver flytväst för att simma över till andra sidan, medan andra inte behöver det” : Lärares tankar om anpassningar, inkludering samt verbala och icke verbala strategier i undervisning för yngre elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Envall; Ellinor Forsman; [2021]
  Nyckelord :ADHD; inkludering; anpassning; verbala och icke verbala strategier; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka anpassningar samt verbala och icke verbala strategier lärarna säger att de gör och använder i undervisningen för elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, samt vad lärare säger att de gör för att inkludera dessa elever. Studien är kvalitativ med intervju som metod. LÄS MER

 2. 2. ”Han gör min dag bra”... “men det är inte bara glass och ballonger” : En kvalitativ studie om hur lärare och elever beskriver lärar-elev relationer i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eriksson Helene; Magnusson Josefine; [2021]
  Nyckelord :Compulsory school for children with intellectual disabilities; good relationships; intellectual disability; teachers’ relational competence; Teacher - student relationships; relations; relational perspective; Goda relationer; intellektuell funktionsnedsättning; Lärare-elev relationer; lärares relationskompetens; relation; relationellt perspektiv; särskola;

  Sammanfattning : Studien belyser lärar - elevrelationer och har ett relationellt perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur lärare och elever på särskolan beskriver lärar-elevrelationer samt vilka likheter och skillnader det finns i beskrivningarna. LÄS MER

 3. 3. Behandling och bemötande av barn och ungdomar diagnostiserade med ADHD : Med placering på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Sandqvist; Emmelie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :ADHD; adolescents; behaviour; children; employer’s formal education; Foucault; Goffman; individual treatment; institution; medication; residential care; treatment.; ADHD; NPF; HVB- hem; bemötande; behandling institutioner; unga; barn; utbildning; kunskap; kompetens; MI; KBT; Lågaffektivt; medicinering; individanpassning; Foucault; Goffman.;

  Sammanfattning : Title: Behaviour towards and treatment of children and adolescents diagnosed with ADHD: In residential care. This bachelor thesis studies the tension between an institution focused on a form of residential care of children and adolescents, which is called HVB- home and the opportunity to individualize the treatment and behaviour towards the child or adolescent. LÄS MER

 4. 4. Barns socioemotionella utveckling : Förskollärarnas kompetenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Samuelsson; Sandra Hedlund; [2021]
  Nyckelord :barns socioemotionella utveckling; känsloreglering; socialt samspel; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka kompetenser förskollärare besitter om barns socioemotionella utveckling samt hur förskollärare arbetar för att främja denna utveckling. För att kunna svara på syftet har tre frågeställningar formats: Vilken syn har förskollärare på barns socioemotionella utveckling? Vad besitter förskollärare för kompetenser om barns socioemotionella utveckling? samt Vilka metoder använder förskollärare för att stötta barn i deras socioemotionella utveckling? I studien deltog fem förskollärare från tre olika förskolor i en kommun i Västra Götalands län. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares arbete med utagerande barn i förskolan : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Boström; Rebecka Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :utagerande barn; förskola; förskollärare; bemötande; anpassningar;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om utagerande barn i förskolan och inriktas mot förskollärares bemötande av utagerande barn samt vilka anpassningar och förebyggande arbete som utförs i verksamheten. Lutz (2009, ss. 30–31) förklarar att majoriteten av barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i den ordinarie förskoleverksamheten i Sverige. LÄS MER