Sökning: "lågaffektivt bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden lågaffektivt bemötande.

 1. 1. Hot och våld inom ambulanssjukvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Robin Ingemarsson; Peter Frankson; [2020]
  Nyckelord :Hot och våld; ambulanspersonal; ambulanssjukvård; lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta lågaffektivt inom förskolan - En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marielle Cedergren; Andreea Rubin; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; lågaffektivt bemötande; förskola; lärare; förskollärare;

  Sammanfattning : Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som består av metoder som till en början använts i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På senare tid har det lågaffektiva bemötandet kommit att användas inom specialpedagogiken gällande skolan och förskolan. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 5. 5. Piska och Morot : En vetenskaplig essä om belöning och bestraffning i skolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mustafa Abdi; Samuel Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :reward; punishment; behavioral problems; behaviorism; obedience culture; low-affective treatment; CPS; belöning; bestraffning; beteendeproblem; behaviorism; lydnadskultur; lågaffektivt bemötande; CPS;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in two stories where we each describe a self-experienced dilemma. By using the stories as a starting point, the essay aims to find out what the advantages and disadvantages of reward and punishment are and why they have such a significant place in schools. LÄS MER