Sökning: "lågaffektivt bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden lågaffektivt bemötande.

 1. 1. Barn i affekt : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barn i affekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pauline Andersson; Thea Hatz; [2023]
  Nyckelord :Affekt; lågaffektivt bemötande; relationellt perspektiv; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med barns känslomässiga utbrott i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatetvisar att lågaffektivt bemötande ses som den mest lämpade metoden för att bemöta barn i affekt. LÄS MER

 2. 2. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 3. 3. "De ska få känna att det här, det löste vi tillsammans" : En intervjustudie om förskollärares arbete med konflikthantering under barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Framell; Ida Åhlin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Konflikter; Konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om förskollärares arbete med konflikthantering under barns lek i förskolan. Studien har utgått från tre frågeställningar som handlar om vilka uttryck som barns konflikter tar sig i leksituationer och när dessa uppstår enligt förskollärare, vilka svårigheter respektive möjligheter som förskollärare upplever att det finns inom konflikthantering i leksituationer samt vilka strategier förskollärare använder sig av för att hantera och förebygga konflikter mellan barn under leken. LÄS MER

 4. 4. Med kärlek, tid och rätt bemötande kan framgång nås : Att hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Gustafsson; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Challenging behaviour; low arousal approach; user; care staff and intellectual disabilities.; Utmanande beteende; lågaffektivt bemötande; brukare; vårdpersonal och intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how care staff in 9 § 9 p LSS residence with special services experienced and worked with challenging behaviour based on a low arousal approach. The study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in a bigger municipality in southern Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER