Sökning: "lågkonjunktur påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden lågkonjunktur påverkan.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 2. 2. Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Svensson; Viktoria Salivonik; [2018]
  Nyckelord :Detaljplaneprocessen; Byggherre; planprocessen; Bostadsbyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad – ur byggherrens synvinkel Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp
 Författare: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Handledare: Peter Karpestam Nyckelord: Detaljplaneprocessen, byggherre, planprocessen, bostadsbyggande Detta examensarbete handlar om hinder som uppstår i samband med detaljplaneprocessen i Malmö stad. Syftet är att se vilka hinder som byggherrar i Malmö upplever gällande bostadsbyggande. LÄS MER

 3. 3. Immateriella resursers roll för företags prestationer : En jämförande kvantitativ studie av industriföretag i tillväxt och ej i tillväxt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Annette Olsson; Camilla Örnberg; [2018]
  Nyckelord :crp; cfp; immateriella resurser; tillväxt; positiv spiral;

  Sammanfattning : Syfte: I ett flertal tidigare studier har positiva samband mellan hållbarhetsprestationer (CRP) och finansiella resultat (CFP) hittats och försökt förklaras. Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. LÄS MER

 4. 4. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
  Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

 5. 5. Abnormal avkastning under olika konjunkturfaser på Stockholmsbörsen : En studie om överreaktioner vid stora kursförändringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Simon Granath; Gustav Krantz; [2017]
  Nyckelord :Abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Abnormal avkastning; Stockholmsbörsen; kursförändringar;

  Sammanfattning : Mycket av forskningen inom den finansiella ekonomin bygger på den effektiva marknadshypotesen som antar att information är korrekt prissatt och att det enda sättet för investerare att systematiskt nå överavkastning är att exponera sig för mer risk. I och med detta blir det relevant att studera om det finns andra sätt för att uppnå detta. LÄS MER