Sökning: "låglänta länder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden låglänta länder.

  1. 1. Stigande havsnivåer och dess effekt på låglänta länder

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Författare :Åsa Cornander; [2010]
    Nyckelord :klimatförändring; geografi; naturgeografi; stigande havsnivå; låglänta länder; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen ökat i genomsnitt 0,74 grader, vilket medför stora effekter för såväl människor som djur och natur. En av de största konsekvenserna till den globala uppvärmningen är att den stigande havsnivån blir allt mer påtaglig världen över. LÄS MER