Sökning: "lågsta- diet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lågsta- diet.

  1. 1. Motiverande matematikundervisning – En intervjustudie om lågstadielärares uppfattningar

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Felicia Nordström; [2019-07-01]
    Nyckelord :motivation; lärares uppfattningar; utmaningar; lärares metoder; matematik; lågsta- diet; lärarintervjuer; inre och yttre motivation;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera lågstadielärares uppfattningar om elevers motivation i re- lation till matematikundervisningen, vilka metoder som lärarna beskriver sig använda för att motivera sina elever samt vilka utmaningar som lärare upplever i sitt arbete med att motivera. Studiens teoretiska utgångspunkt är den tidigare forskning som finns om motivation, särskilt inre och yttre motivation. LÄS MER