Sökning: "lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 584 uppsatser innehållade ordet lågstadiet.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Dramapedagogikens roll i svenska klassrum : En intervjustudie om lärares och fritidspedagogers inställning till dramapedagogik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Monika Lengyel; Ellinor Fast; [2022]
  Nyckelord :Drama pedagogy; drama; aesthetic learning processes; teaching; pleasurable learning; dramapedagogik; drama; estetiska lärprocesser; lustfyllt lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Estetiska uttrycksformer, däribland drama, ska enligt läroplanen ha en plats i skolans verksamhet. Samtidigt läggs mer fokus på de mätbara kunskaperna vilket resulterar i att de estetiska ämnena bortprioriteras. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisningen på lågstadiet förr och nu : En kvalitativ studie om tre lågstadielärares syn på engelskundervisningens förändring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; Emma Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Extramural English; förändringar i engelskundervisning på lågstadiet; Lpo 94; Lgr 11; tidig språkstart; digitalisering; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att upptäcka hur engelskundervisningen på lågstadiet i Sverige har förändrats enligt tre lärare som har arbetat i grundskolan sedan 16–20 år tillbaka. För att kunna genomföra detta samlades data in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativa textanalyser. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av ämnesintegration iSO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Johansson; Matilda Fingal; [2022]
  Nyckelord :Social studies education; elementary school; subject integration; De samhällsorienterande ämnena; lågstadiet; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att öka förståelsen för hur lärare upplever det ämnesintegrerade arbetssättet i SO-undervisningen. Frågeställningen för arbetet lyder: Hur reflekterar lärare i årskurserna 1–3 över sina upplevelser av att integrera SO medövriga skolämnen?. LÄS MER