Sökning: "lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade ordet lågstadiet.

 1. 1. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 2. 2. Hur förstår du vad du läser?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Hedberg Kiltorp; Anna Nydén; [2023-09-20]
  Nyckelord :lässtrategier; unga läsare; läsförståelse; explicit undervisning; lågstadiet; grundskola;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vilka lässtrategier elever i årskurs 3 använder sig av under sin läsning. För att besvara syftet utformades tre frågeställningar över vilka lässtrategier elever i årskurs 3 säger att de använder, vilka lässtrategier de använder och hur medvetna de är över sin lässtrategianvändning. LÄS MER

 3. 3. Lågstadieelevers motivation i matematikämnet sett ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ellen Åkerhag Rebecka Eriksson; [2023-06-26]
  Nyckelord :lågstadiet; matematikämnet; motivation; matematikångest; självförmåga;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka yrkesverksamma lågstadielärares uppfattningar och erfa-renheter kring lågstadieelevers motivation i matematikämnet. Motivation kopplas här till be-greppen matematikångest och självförmåga som kan ses som två viktiga faktorer för motivat-ion. LÄS MER

 4. 4. Elevers deltagande i samhällsfrågor : En studie om pojkars och flickors delaktighet i klassrumssamtal om samhällsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emil Vesterlund; Gustav Torseng; [2023]
  Nyckelord :Samhällsfrågor; pojkar; flickor; delaktighet; samtalsklimat; gruppindelning; ordfördelning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskaper om lågstadielärares uppfattning om pojkars och flickors delaktighet i samtal om samhällsfrågor, samt hur lärare möjliggör delaktigheten för eleverna i samtalen. För insamling av material till studien har fyra intervjuer gjorts med fyra lärare på lågstadiet. LÄS MER

 5. 5. Lågstadieelevers uppfattningar om och attityder till klimatförändringar och hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Hellgren; Lina Johansson; Erika Jörgensen; [2023]
  Nyckelord :klimatförändringar; hållbar utveckling; lågstadieelever; uppfattning; attityd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar och attityder elever i årskurs 3 har gällande klimatförändringar och hållbar utveckling, för att därigenom ge en inblick i elevers förkunskaper om ämnet. Studiens frågeställning lyder: Vilka uppfattningar och attityder uttrycker elever i lågstadiet om klimatförändringar och hållbar utveckling? Fokusgruppsintervjuer med totalt tolv elever utgör grunden för studiens empiri. LÄS MER