Sökning: "lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet lågstadiet.

 1. 1. Formative assessment in elementary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hannah Blecher; Martin Hörlin; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; formative feedback; ESL; elementary school; primary school;

  Sammanfattning : This study's purpose is to investigate formative assessment/feedback in elementary school. According to the Curriculum (2018), it is essential to use formative feedback in the classroom because it helps students progress in their learning. LÄS MER

 2. 2. Vägen till en god läsförståelse. : Lärares syn på läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Aronsson Eriksson; Veronica Antonsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension teaching; reading comprehension strategies; reading; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en mindre skola arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning, detta för att se hur elevernas läsförståelse utvecklas under de första skolåren. För att genomföra undersökningen har tre lärare i tre olika årskurser på lågstadiet intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i samspel med elever : En kvalitativ studie om elevdelaktighet i samband med högläsning i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jasna Ghaini; Rebecca Agirman; [2021]
  Nyckelord :lågstadiet; högläsning; aktiviteter; elevdelaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll elevernas delaktighet spelar för hur lärare inom f-3 arbetar med högläsning. Studien omfattar högläsningens syfte, genomförande och resultat. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i matematiken och kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cindy Söderlund; Betty Esteves; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; cooperative learning; group work; problem solving; elementary school.; Problemlösning; problemlösning inom matematik; lågstadiet; kooperativt lärande; grupparbete.;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för kunskapsutveckling i relation till problemlösning i matematik när elever i de yngre skolåren arbetar med metoden kooperativt lärande. Arbetet baseras på resultat från forskningsartiklar som valts ut via sökningar i databaserna SwePub, Education Research Complete, ERC, ERIC och Libsearch. LÄS MER

 5. 5. Analys av läromedel i matematik för lågstadiet : - med fokus på delnings- och innehållsdivision

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nariman Salame; Fitore Bislimi; Linneá Arven; [2021]
  Nyckelord :Matematik; division; delningsdivision; innehållsdivision; läroböcker; kritiska aspekter och variationsteorin.;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att granska hur aspekterna innehålls- och delningsdivision är fördelade i tre olika läroböcker. Fokus ligger i att analysera introduktion, behandling och kritiska aspekter inom delnings- och innehållsdivision. Läroböckerna som används i studien är riktade till årskurs två och tre. LÄS MER