Sökning: "lånestruktur"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet lånestruktur.

 1. 1. Vad anges om framtida ekonomiska förpliktelser? : En studie av bostadrättsföreningars årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Åström; Boris Pejic; [2022]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; årsredovisning; framtida ekonomiska åtaganden; lånestruktur; tomträttsavgäld; framtida underhåll; månadsavgift;

  Sammanfattning : Introduction: Prices on tenant owned apartments have been risingdramatically for the past 20 years. The price development of tenant ownedapartments during the period can be compared and matched with thedevelopment of the stock exchange during the same period. LÄS MER

 2. 2. Vandrarhem i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Bisera Örn; [2015]
  Nyckelord :Mariefred; Vandrarhem;

  Sammanfattning : Uppgiften var att rita ett hotell i Mariefred och efter analys av platsen och utifrån de kopplingar som gjordes efter platsbesök utvecklades projektet till ett vandrarhem istället. Med en huvudbyggnad och minst sju stugor för övernattning utspridda i staden erbjuder de nya byggnaderna inte bara övernattning utan även nya plattformar att mötas på. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar bostadsrättsmedlemmars resonemang kring en omstrukturering av lån i privatbostadsföretag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Svedberg; Daniel Ruus; [2013]
  Nyckelord :Kapitaltillskott; Bostadsrättsföreningar; privatbostadsföretag; finansiering; beslut; finansieringsbeslut;

  Sammanfattning : En förändring i skattelagstiftningen år 2007 medförde att den tidigare avdragsrätten för räntekostnader på lån som bostadsrättsföreningar hade togs bort. Den slopade avdragsrätten medförde således en högre räntekostnad vilken belastade bostadsrättsmedlemmarna med en högre boendekostnad. LÄS MER

 4. 4. Beneficial Owner : - Begreppet i samband med tioprocentsregeln i 24 kapitlet 10 d § IL

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Frick; [2013]
  Nyckelord :Ränteavdragsbegräsningar; koncerninterna lån; beneficial owner; den som faktiskt har rätt till inkomsten; slussning; tioprocentsregeln; affärsmässigt motiverad; lånestruktur;

  Sammanfattning : I svensk rätt gäller som utgångspunkt att alla räntor är avdragsgilla. Sedan 1 januari 2013 begränsas dock rätten till avdrag för samtliga koncerninterna lån, eftersom det visat sig att bolag utnyttjat rätten till avdrag för att uppnå skattefördelar. Det finns dock undantag till begräsningen då avdrag ändå kan medges. LÄS MER

 5. 5. Problem med räntetäckning vid höjda realräntor? – en analys av fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens officiella listor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Magnusson; Göran Håkansson; Klaus Stuhlpfarrer; [2006]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; lånestruktur; realränta; risk; räntebindning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER