Sökning: "långa skift"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden långa skift.

 1. 1. Sömnbrist hos skiftarbetande sjuksköterskor - en fara för patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Fagerholm; Hege Lindvig; [2019-08-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; skiftarbete; patientsäkerhet; arbetsprestation; sömnbrist; fatigue; återhämtningstid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen är viktig för människor och har en stor betydelse för bland annat inlärningen, känslolivet och påfyllnaden av energi till hjärnan. Den naturliga dygnsrytmen reglerar människors sömnbehov och vid skiftarbete är det oundvikligt att inte mixtra med den. LÄS MER

 2. 2. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie och analys av vajersågningsentreprenad : i Äspölaboratoriet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Enér; [2017]
  Nyckelord :Vajersågning; klingsågning; kärnbränsleförvar; avjämning av tunnelsula; icke explosiva drivningsmetoder;

  Sammanfattning : Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) behöver fastställa en metod för att avjämna sulan i deponeringstunnlar i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Bränslet kapslas in i kopparkapslar och deponeras i ett system av tunnlar på 500 m djup i granit. LÄS MER

 4. 4. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER

 5. 5. Dygnet runt : En litteraturöversikt om skiftarbetets konsekvenser på sjuksköterskor och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Cohen; Eva Lagrelius; [2014]
  Nyckelord :Shift work; shift work disorder; nursing work environment; sleep disorder; extended shifts.; Skiftarbete; skiftrelaterad ohälsa; arbetsmiljö; sömnsvårigheter; långa skift;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete är en vanlig arbetsmodell för sjuksköterskor runt om i världen. Skiftarbete är dock förknippat med negativa konsekvenser så som dygnsrytmsstörning och ohälsa. Det är därför viktigt att tydligare belysa hur skiftarbete påverkar sjuksköterskor och den vård som ges. LÄS MER