Sökning: "långord"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet långord.

 1. 1. Bra jobbat pojkar! : En kvantitativ studie av skillnader i flerspråkiga flickors och pojkars skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Persson; Emma Ericsson; [2018]
  Nyckelord :text length; sentence lenght; long words; noun quota; girls; boys; grade three; Textlängd; meningslängd; långord; nominalkvot; flickor; pojkar; årskurs tre;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i flickors och pojkars skrivande under grundskolans tidigare år. I studien undersöks dagbokstexter skrivna av flerspråkiga flickor och pojkar i årskurs tre. Fokus ligger på att undersöka elevernas text- och meningslängd, långord samt nominalkvot. LÄS MER

 2. 2. Skriva för framtiden : En studie om flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mikael Johansson; [2016]
  Nyckelord :pupil text; grade 5; multilingual pupils; text length; sentence length; long words; initial clause constituent length; writing development; elevtext; årskurs 5; flerspråkiga elever textlängd; meningslängd; långord; fundamentslängd; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how a group of pupils developed in their written language in grade 5. The study proceeds from my hypothesis that a number of textual variables, such as average text length, average sentence length, the average length of the initial clause constituent, and the proportion of long words, ought to rise during a term. LÄS MER

 3. 3. En föränderlig förskola ur ett fackligt perspektiv : En textanalys av remissyttranden från Lärarförbundet och Kommunal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marja Kujanpää; Amanda Olsson; [2014]
  Nyckelord :Ansvar; Arbetslag; Kompetens; Kvalitet; Yrkesroller;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan reviderades år 2011. Ambitionen var att höja kvaliteten och tydliggöra yrkesrollerna i förskolan. I dagens förskola arbetar två yrkesgrupper, förskollärare och barnskötare. Yrkesgrupperna har organiserat sig i olika fackförbund; förskollärare i Lärarförbundet och barnskötare i Kommunal. LÄS MER

 4. 4. Vad blir bättre med åren? : En komparativ undersökning av elevtexter från högstadiet och gymnasiet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Oskar Huss; [2014]
  Nyckelord :elevtexter; skrivutveckling; kvalitetsdrag;

  Sammanfattning : 1SammandragDetta arbete innehåller en kvantitativ studie av elevtexter från årskurs 9 och Svenska B i gymnasiet. Undersökningen är komparativ och elevtexterna från respektive årsgrupp jämförs med varandra. Det är totalt 20 elevtexter från nationella provet i svenska VT 2011 som analyseras. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång : Analys av berättelser i skolår 3 och 5

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Mari-Ann Hortán Hedlund; Mia Walther; [2006]
  Nyckelord :textanalys; skrivutveckling; funktionell analys; strukturell analys;

  Sammanfattning : I den här undersökningen analyseras texter skrivna av elever i olika skolår. Skillnader i texterna jämförs på helhets-, menings-, ord- och teckennivå, mellan de olika skolåren. Tjugo texter, tio från skolår 3 och tio från skolår 5, analyseras funktionellt och strukturellt. LÄS MER