Sökning: "långsiktiga relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden långsiktiga relationer.

 1. 1. Att möta elever med språkstörning : - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Rönnerberg; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; kommunikation; lärande; socialt samspel; språkstörning;

  Sammanfattning : Rönnerberg, Josefin (2020). Att möta elever med språkstörning - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amez Kader; [2020-10-15]
  Nyckelord :Socialarbetare; våld i nära relationer; handlingsutrymme; behov och insats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur socialarbetare arbetar med våld i nära relationerinom socialtjänsten i Göteborg Stad. Fokus har varit på vilket handlingsutrymme de uppleveratt de har att matcha behov med insats. LÄS MER

 3. 3. Tro på din förmåga som chef : En kvantitativ studie om sambandet mellan self-efficacy och relationsbaserat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Sandell; Catharina Tisell; [2020]
  Nyckelord :self-efficacy; LMX; relationsbaserat ledarskap; ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte - Dagens omvärld förändras i snabb takt och det ställer stora krav på ledarskapet. Relationen mellan self-efficacy och ett effektivt ledarskap kan ha en avgörande betydelse för att nå framgång i organisationen och ledarrollen. LÄS MER

 4. 4. Många bäckar små blir en stor å - En studie av tillit i samverkansprocessen CTC i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Kajbjer; Ellinor Sledd; Malin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tillit; Tillitsvärdighet; Färdighet; Välvilja; Integritet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tillit skapas i en samverkansprocess. Mer precist ämnar studien att undersöka hur medverkande i en samverkansprocess bestående av flertalet organisationer uppfattar att tillit skapas. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kewan Jabbarian Dezgir; Omid Soltani; [2020]
  Nyckelord :Våld; patriarkat; vanmakt; konsekvenser; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien grundas i intervjuer från socialsekreterare som arbetar inom stöd och skydd mot våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka de sociala sekreterarnas perspektiv på de negativa konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. LÄS MER