Sökning: "långtidsuppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet långtidsuppföljning.

 1. 1. Basala handhygienrutiner - på en medicinsk akutvårdsavdelning : - En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Edman; Josefin Faust; [2020]
  Nyckelord :Basic hygiene routines; hand hygiene; clinical registry data; long-term follow-up; Basala hygienrutiner; handhygien; långtidsuppföljning; kliniska registerdata;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förutsättningarna för god och säker vård är att basala hygienrutinerna följs inom vården. Genom tillämpning av god handhygien motverkas smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vårdskador kan medföra att vårdtiden ökar och orsaka lidande för patienten och är därför ett hot mot säker vård. LÄS MER

 2. 2. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 3. 3. Modellering av åtgärdsintervall för vägar med tung trafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :My Brännmark; Ellen Fors; [2019]
  Nyckelord :time-to-event analysis; Cox Proportional Hazards Model; heavy traffic; maintenance interval; long term pavement performance; överlevnadsanalys; Cox Proportional Hazards Model; tung trafik; åtgärdsintervall; långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring;

  Sammanfattning : In Sweden, there has been an long term effort to allow as heavy traffic as possible, provided thatthe road network can handle it. This is because heavy traffic offers a competitive advantage withsocio-economic gains. LÄS MER

 4. 4. Långtidseffekt på HbA1chos personer med typ 1 diabetessom använder Freestyle Libre

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cajsa Naess; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 Diabetes Mellitus är en kronisk metabolisksjukdom. Obehandladellervid dålig metabol kontroll kan sjukdomen orsaka skada på vävnader och öka risken för allvarliga komplikationer. För att möjliggöra adekvat insulinbehandling krävs egenmätning av glukos vilket kan ske genom olika metoder. LÄS MER

 5. 5. Följsamheten kring basala hygienrutiner hos sjuksköterskor och undersköterskor på en medicinsk akutvårdsavdelning : En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Benjamin Kalajdzic; Daniel Bok; [2019]
  Nyckelord :basic hygiene; compliance; healthcare-associated infections; observational study; safe care; Basala hygienrutiner; följsamhet; observationsstudie; säker vård; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring hygienrutiner har visat att följsamheten hos vårdpersonal är bristande samt att bristande följsamhet leder till ökad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Syftet var att undersöka följsamheten kring basala hygienrutiner hos sjuksköterskor och undersköterskor samt jämföra hur följsamheten skiljer sig personalkategorierna emellan samt före och efter patientkontakt, på en medicinsk akutvårdsavdelning i södra Sverige under åren 2013–2018. LÄS MER