Sökning: "långtidsuppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet långtidsuppföljning.

 1. 1. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 2. 2. Modellering av åtgärdsintervall för vägar med tung trafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :My Brännmark; Ellen Fors; [2019]
  Nyckelord :time-to-event analysis; Cox Proportional Hazards Model; heavy traffic; maintenance interval; long term pavement performance; överlevnadsanalys; Cox Proportional Hazards Model; tung trafik; åtgärdsintervall; långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring;

  Sammanfattning : In Sweden, there has been an long term effort to allow as heavy traffic as possible, provided thatthe road network can handle it. This is because heavy traffic offers a competitive advantage withsocio-economic gains. LÄS MER

 3. 3. Följsamheten kring basala hygienrutiner hos sjuksköterskor och undersköterskor på en medicinsk akutvårdsavdelning : En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Benjamin Kalajdzic; Daniel Bok; [2019]
  Nyckelord :basic hygiene; compliance; healthcare-associated infections; observational study; safe care; Basala hygienrutiner; följsamhet; observationsstudie; säker vård; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring hygienrutiner har visat att följsamheten hos vårdpersonal är bristande samt att bristande följsamhet leder till ökad förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Syftet var att undersöka följsamheten kring basala hygienrutiner hos sjuksköterskor och undersköterskor samt jämföra hur följsamheten skiljer sig personalkategorierna emellan samt före och efter patientkontakt, på en medicinsk akutvårdsavdelning i södra Sverige under åren 2013–2018. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en medicinsk akutvårdsavdelning.   -        En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rebecca Iverskog; Louice Arnsäter; [2019]
  Nyckelord :compliance; hand hygiene; healthcare-associated infections; nursing; safe care.; följsamhet; handhygien; omvårdnad; säker vård; vårdrelaterade infektioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är ett ämne som ständigt är aktuellt inom vården. För att skapa förutsättningar för säker vård är de basala hygienrutinerna en viktig del i omvårdnadsarbete. LÄS MER

 5. 5. TVÅ NYANSER AV ORO : Långtidseffekter av internetförmedlad exponering med responsprevention i förhållande till internetförmedlad stresshanteringsbehandling för oro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Amira Hentati; Frida Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Långtidsuppföljning; exponering med responsprevention; tröstetankar; stresshanteringsbehandling; tillämpad avslappning; kognitiv beteendeterapi; KBT; oro; transdiagnostisk behandling;

  Sammanfattning : Oro är ett vanligt förekommande fenomen i kliniska såväl som subkliniska populationer. Föreliggande studie är en uppföljning av behandlingsresultaten publicerade i Westerström-Nygren och Persson (2016), inom ramen för Orosstudien på Karolinska Institutet, gällande internetförmedlad exponering med responsprevention avseende tröstetankar (iERPt) respektive internetförmedlad stresshanteringsbehandling (iSHB) vid oro hos en transdiagnostisk population. LÄS MER