Sökning: "löchen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet löchen.

  1. 1. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden

    Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

    Författare :Philip Löchen; Ludvig Samuelsson; [2012]
    Nyckelord :Real Estate; government authorities; tenant; relocation; Statliga myndigheter; omflyttning; fastigheter; hyreskontrakt; kontraktslängder;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur statliga myndigheter är som hyresgäster på den svenska lokalhyresmarknaden. I studien analyseras myndigheternas hyreskontraktslängder samt den faktiska hyresperioden för respektive lokal. Därutöver utreds hur respektive myndighet hanterar sin lokalförsörjning både organisatoriskt och strategiskt. LÄS MER