Sökning: "lön hig"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden lön hig.

 1. 1. Upplevelsen av arbetsmotivation bland unga vuxna 20-25 år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Madeleine Hellström; Louise Wallberg; [2019]
  Nyckelord :work motivation; intern and extern motivational factors; age differences; arbetsmotivation; inre och yttre motivationsfaktorer; åldersskillnader;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the experience of work motivation among young adults between the ages of 20-25 years old. Eight qualitative interviews were held with a semi-structured method. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER

 3. 3. Att bibehålla talangfulla medarbetare via organisationskulturen : En fallstudie av ett konsultbolag inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Söderlind; Melinda Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Organizational culture; corporate culture; talented employees; employee retention; retention; talent retention; Organisationskultur; företagskultur; talangfulla medarbetare; bibehållande av anställda; bibehållande; bibehållande av talangfulla medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: I en kunskapsintensiv ekonomi blir den talangfulla medarbetaren med sin kompetens och erfarenhet allt viktigare att bibehålla inom företaget, vilket inte alltid kan motiveras med en högre lön. Istället kan organisationskulturen innefatta en central roll i bibehållandet av talangfulla medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Motivation i arbetslivet : Hur påverkar olika löneformer motivation till arbete inom försäljningsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Fredrika Sjökvist; Rebecca Malm; [2017]
  Nyckelord :motivation; motivation i arbete; löneformer;

  Sammanfattning : Valet av ämne till studien baserades på det nuvarande fokus som läggs på lönens storlek och löneformen på arbetsplatsen, vilket betraktas som betydande faktorer för många arbetstagare. För att sedan undersöka huruvida lönens storlek och löneformen påverkar motivationen till arbete på arbetsplatsen genomfördes därmed denna studie. LÄS MER

 5. 5. Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar : Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large Cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Pettersson; Linda Tidell; [2016]
  Nyckelord :Annual report; narrative reporting; FLPD; dividend policy; forward-looking performance disclosure; Large Cap; content analysis; Årsredovisning; narrativ rapportering; FLPD; utdelningspolicy; framtidsorienterad lönsamhetsinformation; Large Cap; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. LÄS MER