Sökning: "lönekonsult"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lönekonsult.

  1. 1. Ekonomistyrning i redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Reine Vindebro; Michael Wendwessen; Caroline Åkesson; [2017]
    Nyckelord :Företagsekonomi; ekonomistyrning; MCS; professionella tjänsteföretag; små företag; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Seminariedatum: 13 januari 2017 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomistyrningen ser ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen är att ha en induktiv forskningsansats men innehåller trots det deduktiva inslag. LÄS MER