Sökning: "löner skillnader män och kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden löner skillnader män och kvinnor.

 1. 1. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 2. 2. Kön Skillnader i risktagande på svenska PPM-systemet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fernand Ndayizeye; [2015]
  Nyckelord :Risk averse; Premium pension Funds; PPM; gender difference; pension funds capital; Riskaversion; premiepensionsmedel; PPM; könsskillnad; pensionsfonder kapital;

  Sammanfattning : Retirement is one part of life that everybody will sooner or later come too. It is very important to prepare and plan for it by looking for the best possible alternative(s) to save and invest money in order to get enough capital to live on when it is time to retire. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och mäns skilda uttag av föräldrapenning - orsak och effekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nina Andersson; Malin Dalene Skarping; [2015]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldrapenning; arbetsmarknad; löneutveckling; jämställdhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kvinnas roll i samhället har historiskt genomgått en stor förändring, från att ansvara över hushållet till att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen infördes år 1974 med syfte att möjliggöra för främst kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i löneförmåner mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Nordberg; [2012]
  Nyckelord :löneförmåner; könsskillnader; svenska arbetsmarknaden; Levnadsnivåundersökningen LNU 2000;

  Sammanfattning : Mycket forskning har bedrivits om könslöneskillnader på arbetsmarknaden, så väl i Sverige som internationellt. Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män är ett välkänt faktum och det har framförts en rad teorier till orsaken. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Besarta Hulaj; Daniel Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Kvinnliga karriärstrategier; kvantitativ undersökningsmetod;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel Kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen Datum 2012-05-31
 Författare Besarta Hulaj & Daniel Nilsson Handledare Sven-Olof Yrjö Collin Utbildning Civilekonomprogrammet - redovisning
 Kurs 4FE03E Examensarbete Redovisning – Civilekonomuppsats 30 hp
 Inledning Revisionsbranschen har traditionellt sett varit ett manligt yrke, där normen har varit mannen. Trots att rekryteringen av kvinnor och män till revisionsbyråerna är lika stor är det fortfarande männen som bara några år efter inträde når högre positioner och har högre löner än sina kvinnliga kollegor. LÄS MER