Sökning: "lönesättningsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lönesättningsteori.

  1. 1. VD-ersättning - inverkan på företagsprestation

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Larsson Ernefelt; Anders Walle; [2011]
    Nyckelord :Management of enterprises; prestationsbaserad lön; tournament theory; bonus; VD-lön; lönesättningsteori; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utröna samband mellan lön och prestation i OMXS30-bolag med hjälp av en kvantitativ studie. Leder hög VD-ersättning per definition till att företaget presterar bättre? Studien påvisar starkt signifikanta samband mellan VD's ersättning och företagets nettoomsättning. LÄS MER