Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 1. Vem betalar mest för frånvaro? : En kvantitativ studie om hur kvinnors och mäns löneutveckling påverkas av olika sorters frånvaro från arbetet inom bank- och finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; Carl Johan Meyer; [2020]
  Nyckelord :Kvantitativ analys; löneutveckling; jämställdhet; frånvaro; statistisk och implicit diskriminering; signaleffekt.;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses vara ett jämställt land finns det stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessa löneskillnader tycks vara extra stora inom bank-och finansbranschen och kan till viss del förklaras av frånvaroperioder från arbetet då kvinnor tenderar att vara deltidsarbetande, föräldralediga, sjukfrånvarande och frånvarande på grund av VAB i större utsträckning än män. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors möjlighet att göra karriär inom revisionsbranschen : - Med fokus på genus, uppfattningar, normer och sociala föreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Green; Karolina Tuesson; [2020]
  Nyckelord :revision; revisionsbranschen; auktoriserade revisorer; revisorer; revisor; revisorsassistenter; revisorsyrket; kvinnor; hierarki; karriär; kvinnors karriär; kvinnliga revisorer; revisorsprovet; delägare;

  Sammanfattning : Revisorsyrket har traditionellt sett genom åren varit ett mansdominerat yrke. Sedan auktorisationen av revisorer påbörjades år 1912 så har det varit fler män än kvinnor som är auktoriserade revisorer. Ända fram till 1960-talet var idealet för en gift kvinna att vara hemmafru och ta hand om hemmet och barnen. LÄS MER

 3. 3. Ersättningsbarhet - en aspekt av könsojämlikhet på arbetsmarknaden? : En studie om vad kön har för betydelse för en individs ersättningsbarhet i sin position på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Strand; Hanna Hedengren; [2020]
  Nyckelord :Ersättningsbarhet; arbetsmarknad; humankapital; könssegregation; könsojämlikhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har konstaterat att könsojämlikheten på arbetsmarknaden utgörs av fler aspekter än enbart löneskillnader, utan består även av betydande skillnader mellan kvinnor och män avseende andra arbetsvillkor. Denna kvantitativa studie undersöker ersättningsbarhet som en aspekt av könsojämlikhet och syftar till att studera hur kön samverkar med graden av ersättningsbarhet, relaterat till generellt och företagsspecifikt humankapital. LÄS MER

 4. 4. Lönekartläggning -Ett arbetsverktyg i strävan för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Viktoria Gustavsson; Johanna Strömsten; [2020]
  Nyckelord :Compensation survey; wage gap; financial inequality; social structures;

  Sammanfattning : Today there is a wage gap between men and women in the Swedish labor market. In order to reduce this wage gap, the Swedish parliament legislated that employers are required to make a compensation survey of their employees. The legislation showed no result in reducing the wage gap and therefore the legislation was made stricter in 2017. LÄS MER

 5. 5. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER