Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 16. Personalutbildning och lön – hänger det ihop? : En studie om sambandet mellan personalutbildning och lön med fokus på köns- och sektorsskillnader

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Ståhl; [2013]
  Nyckelord :Personalutbildning; on-the-job training; humankapital; lön; sektor; kön; LNU.;

  Sammanfattning : Löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett väl utforskat ämne i tidigare studier, såväl i Sverige som internationellt. Dessa studier utgår ofta ifrån att löneskillnaderna beror på olika investeringar i humankapital mellan kvinnor och män eller att vissa grupper utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 17. Den internationella handelns påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kerstin Nguyen; [2013]
  Nyckelord :internationell handel; handelsliberalisering; jämställdhet; könsdiskriminering; löneskillnader; Business and Economics;

  Sammanfattning : Könsdiskriminering förekommer i dagens samhälle. I regel har kvinnor runt om i världen lägre inkomst än män. Olikheter inom utbildning på olika nivåer kvarstår fortfarande och större delen av världens analfabeter är kvinnor. LÄS MER

 3. 18. Patienters uppfattningar av vårdande - ur ett genusperspektiv : En litteraturöversikt om genus i vårdande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erick Naeselius; Antonia Nordin; [2013]
  Nyckelord :Gender; Sex; Nursing care; Perceptions; Women; Men; Genus; Kön; Vårdande; Uppfattningar; Kvinnor; Män;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vårdande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör därför vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en personcentrerad utgångspunkt. LÄS MER

 4. 19. Genus i organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Arna Jonsdottir Myrdal; [2013]
  Nyckelord :organisation; genus; Weber; Fraser; Kanter; botemedel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnor och män behandlas olika i arbetslivet. Kvinnor har svårare att göra karriär och få lika hög ekonomisk ersättning som män för samma arbete. Syftet med uppsatsen är att se hur olika könen behandlas i organisationer. LÄS MER

 5. 20. Legitimitet genom jämställdhet : En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten som legitimitetsskapande faktor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Åkerström; [2013]
  Nyckelord :gender equality; enterprise; institutionalism; social legitimacy; standardization; jämställdhet; näringsliv; institutionalism; social legitimitet; standardisering;

  Sammanfattning : I dagens Europa är stora löneskillnader mellan kvinnor och män samt låg representation av kvinnor på höga befattningar fortfarande ett stort problem. Mot bakgrund av detta har EU framlagt ett lagförslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Debatten om jämställdhet är livlig och högaktuell. LÄS MER