Sökning: "löpande handel"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden löpande handel.

 1. 1. Den frivilliga revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kevin Liao; Sophie Falk; [2020]
  Nyckelord :Audit exemption; credit assessment; credit risk; small; Frivillig revision; kreditbedömning; kreditrisk; små företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige, vilket innebar att små företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Ett av motiven bakom lagändringen var att småföretagens tillväxt skulle öka. För att öka tillväxten krävs finansiering. LÄS MER

 2. 2. Det svenska börsintroduktionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. LÄS MER

 3. 3. Bordet fullt med pengar : en studie om förstadagsavkastning i börsintroduktioner - ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fredrik Nilsson; Zebastian Waak; [2019]
  Nyckelord :Initial public offering; underpricing; first-day return; industry; listing transaction; intraday trades; Börsintroduktion; underprissättning; förstadagsavkastning; bransch; noteringstransaktion; löpande handel;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar ett branschspecifikt perspektiv som tillägg till forskningen angående faktorer som påverkar underprissättning i börsintroduktioner. Mätningarna har ämnat att undersöka om det föreligger branscher som har avvikande förstadagsavkastning i förhållande till genomsnittet för samtliga branscher. LÄS MER

 4. 4. Stadsgatans överlevnad : En studie av förhållandet mellan utbud, densitet och urban form

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :August Ekman Öhrn; Pontus Wirf; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; urban form; space syntax; handel; densitet;

  Sammanfattning : Staden som en handelsplats har djupa rötter och handelns form i våra städer förändras löpande, i samtiden kanske framförallt genom e-handelns intåg. Arenan för kommersiell service är i ständig förändring och när våra städer förtätas har vi genom planering chans att påverka förutsättningarna för kommersiell service. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag : En fallstudie som beskriver förändringen av struktur, disposition och argumentation över en period av tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marielle Stern; Alexandra Thorsell; [2018]
  Nyckelord :Change; Sustainability Reporting; Law; State-owned Companies; Förändring; Hållbarhetsredovisning; Lagkrav; Statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund Under senare år har diskussionen om företags miljöpåverkan och sociala ansvar trappats upp. Den svenska regeringen har vid två tillfällen, sedan 2007, infört riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har inte funnit någon stark koppling mellan politisk reglering och förändrat hållbarhetsarbete. LÄS MER