Sökning: "löpande revision"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden löpande revision.

 1. 1. Framtidens revision : Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eriksson; Edgar Wikström; [2018]
  Nyckelord :Audit; digitization; automation; continuous auditing; future auditor; Revision; digitalisering; automatisering; löpande revision; revisorns roll;

  Sammanfattning : Digitization and automation has a great impact on society. A trade which has been up for discussion is the accounting- and audit businesses. Audit is an important function in society which focuses on examining and putting a quality-stamp on financial information to create security and trust in business performance. LÄS MER

 2. 2. Revision i realtid: Förväntningar inom den svenska revisionsprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundqvist; Viktor Lidén; [2018]
  Nyckelord :Revision i realtid; traditionell revisionsprocess; revisionsprofession; digitalisering; förväntningar;

  Sammanfattning : Redovisningsbranschen har utvecklats kraftigt på senare år med hjälp av teknologiska hjälpmedel som möjliggör att en transaktion redovisas samtidigt, eller kort efter den har ägt rum. Detta kommer i sin tur ställa krav på att revisionen anpassar sig till redovisningen genom att vara mer frekvent. LÄS MER

 3. 3. Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Antonsson; Lisa Haack; Johan Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit process; audit risk; digitalization; continuous audit; Revisionsprocess; revisionsrisk; digitalisering; löpande revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
  Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER

 5. 5. Byråjäv- är revisorn oberoende? : En studie av hur byråjäv hanteras i revisionsbranschen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennie Johansson; [2015]
  Nyckelord :Revisor; revision; revisorns oberoende; byråjäv; kombiuppdrag; analysmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av grundpelarna inom revision är att den utförs av en oberoende part. Det är dock inte enbart revisorn som ska vara oberoende utan även revisionsbyrån ska vara oberoende i förhållande till klienten. Flera av byråerna erbjuder fler tjänster till klienter förutom revision. LÄS MER