Sökning: "lösa fattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden lösa fattigdom.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. "Vi leker kung och betjänt" : En innehållsanalys av Kulturrådets Bokgåvor till förskolan ur ett fattigdomsperspektiv

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christian Gjerstad Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fattigdom; Barnlitteratur; innehållsanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur och i vilken utsträckning och fattigdom skildras i bilderböcker. Urvalet av bilderböcker är från Kulturrådets Bokgåvor till förskolan för åldrarna 0 till 6 år,sammantaget 98 bilderböcker utgivna mellan 2016 och 2019. LÄS MER

 3. 3. Ingen ekonomi, inget boende, Hur skulle jag kunna lämna honom?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Zinwotouh Nkwemeh; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; Ekonomi; Boende; Domestic violence; financial support; Housing support; Domestic violence against women;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt socialt problem i Sverige som ibland leder till dödliga konsekvenser och andra sociala konsekvenser för de utsatta. Forskning bevisa att två sociala konsekvenser av våld mot kvinnor i nära relationer är fattigdom och hemlöshet. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i gymnasieskolan - En intervjustudie med lärare om hur de arbetar med ämnet idag, och hur de önskar arbeta framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; gymnasieskolan; utbildning för hållbar utveckling; naturvetenskaplig allmänbildning; sustainable development; upper secondary school; education for sustainable development; scientific literacy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are many measures that need to be taken in order to ensure a development that is sustainable. One of them is to educate for a sustainable development and increase the scientific literacy among students. LÄS MER

 5. 5. Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. LÄS MER