Sökning: "löskoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet löskoppling.

 1. 1. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
  Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av löskoppling från formella organisationsstrukturer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Nyberg; Måns Holmberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker på vilka sätt löskoppling sker från den formella organisationsstrukturen hos småföretag, samt om småföretagens verksamhet fungerar trots eller på grund av löskoppling. Detta görs genom en kvalitativ undersökning, bestående av totalt 15 semistrukturerade intervjuer på två småföretag. LÄS MER

 3. 3. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 4. 4. Med Employer Branding som verktyg : En intervjustudie om hur företag arbetar med Employer Branding som verktyg för rekrytering och styrning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miro Kordnejad; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Recruitment;

  Sammanfattning : Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Från skrivbordet till verkligheten : En kvalitativ undersökning om hur ishockeyföreningar upplever förändringsarbetet från RF och SIF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Lindgren; Sofia Dahm; [2021]
  Nyckelord :Policies; Ice hockey; Sport organization; Implementation; Förändringsarbete; Ishockey; Idrottsorganisationer; Implementering;

  Sammanfattning : Background: The Swedish sports movement, is organized through RF, with a responsibility to contribute to societal benefits. Part of the societal benefit is to ensure that more young people play sports. The Swedish Sports Confederation, RF, acts as an umbrella organization and organizes most of the Swedish sports movement. LÄS MER