Sökning: "löslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet löslighet.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Excipients selection in multidrugformulations development : Solution behavior of structurally relatedcalcium channel blockers combined with indapamide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Madeleine Artursson; [2019]
  Nyckelord :drug formulation; multidrug; excipient selection; solution behavior; läkemedelsformulering; hjälpämnen; löslighet;

  Sammanfattning : The increased demand of formulations containing more than one drugrequire improved understanding of the solution evolving from suchsystems and the effect of included excipients on their solubilityand dissolution behaviors. In this study, the solution behavior of structurally related drugs(dihydropyridines) combined with indapamide was explored. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of skin-friendly solvents for increased solubility of a model NSAID in topical formulations

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Bergström; [2019]
  Nyckelord :diclofenac; diffusion; Franz cell; solubility; transdermal;

  Sammanfattning : Bergström, A Utvärdering av hudvänliga lösningsmedel för ökad löslighet av NSAID i topikala formuleringar. Examensarbete i Farmakologi 15 poäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Biomedicinsk Vetenskap, 2019. LÄS MER

 4. 4. Natriumkarbonat som alternativ alkalikälla till natriumhydroxid : Impregnering och blekning av kemitermomekanisk massa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Thea Zethelius; [2019]
  Nyckelord :sodium hydroxide; sodium carbonate; CTMP; impregnation; bleaching; natriumhydroxid; natriumkarbonat; CTMP; impregnering; blekning;

  Sammanfattning : Arbetet handlade om att ta reda på om det går att byta ut natriumhydroxid mot natriumkarbonat som alkalikälla på CTMP-linjen, och gjordes på uppdrag av Stora Enso Skoghalls bruk. De områdena som studerades var impregnering och blekning av CTMP (kemitermomekanisk pappersmassa) samt hantering av natriumkarbonatlösning. LÄS MER

 5. 5. Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Norberg; [2019]
  Nyckelord :Biochar; solubility of metals; pH; contaminated soil; sorption; pyrolysis conditions.; Biokol; metallers löslighet; pH; förorenad mark; fastläggning; pyrolysförhållanden.;

  Sammanfattning : Förorenade markområden utgör ett stort miljöproblem som orsakar spridning av toxiska metaller till grund- och ytvatten. Samtidigt är många metaller toxiska för djur och människor, vilket gör att markmiljön kan påverkas och risker för människors hälsa uppkommer om de vistas på platsen. LÄS MER