Sökning: "lösningsprocess"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet lösningsprocess.

 1. 1. Vägen till framgång : En systematisk litteraturstudie om den framgångsrika problemlösningsprocessen i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Bexell Christina; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; problemlösnings strategier;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie i matematikdidaktik. Arbetet inriktar sig på grundskolans lägre årskurser. Utgångspunkten för den systematiska litteraturstudien är att analysera framgångsfaktorer i lösningen av matematiska problem. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i flera steg med laborativt material : En kvalitativ studie om hur elever kan använda laborativt material i samband med problemlösningar i flera steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Johansson; Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Abstrakta och konkreta handlingar; laborativt material; lösningsprocess; matematisk förståelse; Pólyas fyra faser; problemlösning i flera steg; problemlösningsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur olika elevgrupper i årskurs två kan använda sig av laborativt material i problemlösningar med flera steg, samt hur det framtagna materialet kan påverka elevernas förståelse och lösningsprocess. Studien bygger på observationer och elevintervjuer som bearbetas med hjälp av ett variationsteoretiskt ramverk samt ur ett fenomenografiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Partiklarnas dans : En studie om kemi och dans som estetisk lärprocess i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Brandberg; [2018]
  Nyckelord :science; chemistry; solution; particles; preschool; aesthetic learning process; dance.; naturvetenskap; kemi; lösning; partiklar; förskola; estetisk lärprocess; dans.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dans som estetisk lärprocess kan påverka barns förklaringar om uppfattningen kring materiens oförstörbarhet utifrån en lösningsprocess. I en semistrukturerad gruppintervju fick barnen förklara samma kemiska fenomen både före och efter att de fått gestalta fenomenet genom dans. LÄS MER

 4. 4. Den formativa bedömningens betydelse för elevers kunskapsutveckling vid laborativt arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Backer; Anna Wesström; [2018]
  Nyckelord :elevers kunskapsinlärning; formativ bedömning; kommunikation; laborativt arbetssätt; lågstadiet; lärarens betydelse; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Det finns forskning som visar att laborativt arbetssätt i matematik är gynnsamt för elevers kunskapsutveckling under förutsättning att läraren vägleder och stödjer eleverna framåt i arbetsprocessen genom formativ bedömning. Trots vetskapen om de positiva effekterna av laborativa inslag i matematiken visar forskning att matematikundervisningen i Sverige fortfarande kan vara väldigt beroende av matematikboken. LÄS MER

 5. 5. Hur tänkte du? : Elevers tänkande när de löser textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Persson; Mathilda Johansson; [2009]
  Nyckelord :mathematics; text task; solving process; strategy; matematik; textuppgift; lösningsprocess; strategier;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers strategier för att lösa matematiska textuppgifter i årskurs 1. Undersökningen har gjorts genom intervjuer och observationer. Tjugo elever har deltagit i undersökningen, de kommer från två olika skolor i Kalmar kommun. Första analysen var intervjuer, som spelades in med hjälp av en diktafon. LÄS MER