Sökning: "l’Étranger"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet l’Étranger.

  1. 1. "On doit s'adapter!" - "Man måste anpassa sig!" : En studie av internationellt management i Sverige och Frankrike

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Marcus Naumann Bergman; Stéphanie Nyberg ; [2009]
    Nyckelord :International management. Sweden; France; Culture; Leader; Leadership; Management International; Suède; France; Culture; Chef; Directeur; Manière de gestion; Internationellt management; Sverige; Frankrike; Kultur; Ledare; Ledarskap;

    Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar huruvida en ledares kulturella bakgrund påverkar dennes arbete. I ett allt mer internationaliserat Europa ökar samarbeten mellan människor och företag över de nationella gränserna i en ökande takt. Detta ställer krav på de ledare som skall samarbeta och samordna över nationella och kulturella gränser. LÄS MER