Sökning: "lärande mellan projekt."

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lärande mellan projekt..

 1. 1. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER

 2. 2. Djävulens advokat : En studie om nedläggning av projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Camilla Berggren; Fredrik Ahlberg; [2016]
  Nyckelord :Project termination; premature; failure; learning; strategies; optimism bias; factors.; Projekt; förtida avslut nedläggning; misslyckande; lärande; strategier; över- optimism; faktorer.;

  Sammanfattning : Inom ämnet projektledning finns det ett generöst utbud av forskning och teorier om den samma. Däremot finns det ett tomrum i forskningen vad gäller ett projekts nedläggning. Det kan ses som ett relativt negativt förhållningssätt till projekt och projektledning, att forska om huruvida fler projekt egentligen borde läggas ned. LÄS MER

 3. 3. Att rätta prov/arbeten med färger och kommentarer, - En elevutvärdering av en rättningsmetod med formativ bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra van Veen; [2014]
  Nyckelord :formativ bedömning; rättningsmetod; färger och kommentarer; elevutvärdering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete är en elevutvärdering av en rättningsmetod där man använder den formativa bedömningen istället för betyg och poäng. Genom att rätta med färger och kommentarer samt ge eleverna tid att rätta de fel de begått, ger man eleverna möjligheterna att vara delaktiga i sitt eget lärande. LÄS MER

 4. 4. Estetik mellan raderna – En diskursanalytisk studie av estetik, lärande och kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Díaz; Denise Rundberg Streuli; [2013]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; divergent; estetik; estetiska uttrycksformer; konvergent; kunskap; lärande; radikal estetik
;

  Sammanfattning : Under höstterminen 2013 följde vi ett projekt mellan en kulturskola och en grundskola, vilka vi i texten helt enkelt kommer att kalla Kulturskolan och Grundskolan. Projektet var ett led i ett utvecklingsarbete som pågick på Kulturskolan, och gick ut på att en av Kulturskolans dramapedagoger skulle arbeta med klass 4B på Grundskolan, inför redovisningar som eleverna skulle hålla senare under terminen, inom ämnet NO. LÄS MER