Sökning: "lärande organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden lärande organisation.

 1. 1. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
  Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

  Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER

 2. 2. Det interorganisatoriska lärandet i coopetition mellan banker och fintechbolag : Hur lärandet går till i en relation som genomsyras av både samarbete och konkurrens.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Annie Dämbäck; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Interorganizational learning; Coopetition; Absorptivelearning capacity; Fintech companies; Banks; Power; Interorganizational dependence; Digitization; Finance; Interorganisatoriskt lärande; Coopetition; Absorberande inlärningskapacitet; Fintechbolag; Bank; Makt; Beroende; Digitalisering; Finansmarknaden;

  Sammanfattning : Introduktion Digitaliseringen har lett till att flera nya aktörer trätt in på finansmarknaden och kundbehov har ändrats. Bankerna har därför behövt genomgå förändringar för att klara sig på marknaden. Detta har de gjort genom att bland annat ha ingått samarbeten med fintechbolag. LÄS MER

 3. 3. Agil arbetsmetodik - En självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jeanette Linderberg; [2020]
  Nyckelord :Agilt arbetssätt; storskalig agil transformation; utmaningar; framgångsfaktorer; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Det krävs en flexibel organisation för att kunna konkurrera i en värld med ständig förändring. För att kunna bemöta disruptiva innovationer och anpassa sig efter nya marknadstrender har det så kallade agila arbetssättet lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER

 5. 5. Chefers syn på kompetensutveckling och kunskapsöverföring inom finansbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Holtenius; [2019]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kunskapsöverföring; Knowledge management; lärande; perspektiv på kompetensutveckling; hinder och förutsättningar vid kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om kompetensutveckling och kunskapsöverföring inom finansbranschen utifrån ett chefsperspektiv. Mer specifikt intresserade jag mig för frågor kring kompetensutveckling & kunskapsöverföring, eventuella hinder vid kompetensutveckling samt tapp av kompetens och teoretiska perspektiv på kompetensutveckling. LÄS MER