Sökning: "lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet lärare.

 1. 1. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER

 2. 2. En demokratisk kanon? : Demokratibegreppet i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :August Burman; Gustaf Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :demokrati; samhällskunskap; Dahl; Schumpeter; läroboksanalys; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka om det finns en samstämmighet i hur samhällskunskapslärare definierar demokratibegreppet. Vidare syftar även studien till att undersöka huruvida det finns en samstämmighet i vilka arbetssätt och examinationsformer som används inom samhällskunskapen gällande demokratimomentet. LÄS MER

 3. 3. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER

 4. 4. F–3-lärares arbete med nyanlända elever : En kvalitativ studie om F–3-lärares arbete med nyanlända elevers språkutveckling i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luci Kesenci; Meryem Bhaddo; [2023]
  Nyckelord :andraspråk; F–3-lärare; förstaspråk; nyanlända elever; språkutveckling; strategier; svenskundervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskaper om hur F–3-lärare arbetar i svenskundervisningen för att hjälpa nyanlända elever med deras språkutveckling. Kvalitativ intervjumetodik tillämpades i studien. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, då åtta F–3-lärare intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Hur formar vi goda samhällsmedborgare? : En systematisk forskningsöversikt som undersöker olika arbetsmetoder i samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och medborgerligt engagemang

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Trifa Taleb Aziz; Fanny Rud Wallroth; [2023]
  Nyckelord :Samhällsmedborgare; samhällskunskapsdidaktik; politiskt deltagande; medborgarundervisning; demokratiska värden; deliberativa samtal; projektbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka arbetsmetoder det finns inom samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och engagemang. Vi finner en problematik i att samhällskunskapsdidaktiken inte har presenterat några konkreta eller utvärderade metoder för hur vi som lärare på bästa möjliga sätt kan utforma vår undervisning för att arbeta aktivt med att bilda demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER