Sökning: "labor law"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden labor law.

 1. 1. ”Allt handlar om en bra och säker framtid - Om ensamkommande ungdomars strävan efter att bli en del av svensk arbetsmarknad”

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Enrico Esfandiari; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied minors; work; networking; integration; new upper secondary school law; working conditions; adult support; sense of coherence; ensamkommande ungdomar; arbete; nätverk; integration; nya gymnasielagen; arbetsvillkor; vuxenstöd; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett centralt motiv för forskning mot ensamkommande ungdomar är att återge ungdomarnas egna röster och upplevelser och arbeta utifrån deras egna perspektiv (Darvishpour, Månsson, 2019). I tidigare forskning är utgångspunkten ofta myndighets -eller det offentligas perspektiv (Månsson, 2016). LÄS MER

 2. 2. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 4. 4. "Vi har inte kommit hela vägen hit för att bara åka tillbaka" : En kvalitativ intervjustudie gällande ensamkommandes upplevelse av de krav som den nya gymnasielagen föreskriver

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Mathilda Törnebladh; Claudio Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nya Gymnasielagen; Asylprocess; Flykting; Psykisk Ohälsa; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Enligt Michael (2020) har förutsättningarna samt levnadsförhållanden försämrats för redan utsatta grupper, såsom flyktingar och asylsökande under coronapandemin och de står inför stora utmaningar bland annat när det kommer till att hitta arbeten. Att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier är ett krav på ungdomar enligt Nya Gymnasielagen, vilket i sig riskerar att ha en inverkan på individens psykiska hälsa men som i rådande pandemi blir än mer stressfyllt (Asylrättscentrum, 2020). LÄS MER

 5. 5. Education for Immigrant Children in Japan A Frame Analysis of the Successful Cases of Hamamatsu and Kani City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ryo Kato; [2021]
  Nyckelord :immigrant children s education; framing devices; reasoning devices; policymakers; Japan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Japan currently faces a rapid increase in labor immigrants due to the decrease of the population. The number of immigrant children is expected to increase because of the open labor immigration policy. LÄS MER