Sökning: "laborativt material tidigare forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden laborativt material tidigare forskning.

 1. 1. Laborativ undervisning i fysik : En kvalitativ studie om lågstadielärares upplevelser av laborativt arbete i fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Sillanpää; Agnes Zetterlund; [2021]
  Nyckelord :fysikundervisning; förutsättningar; grundskolan; intervjustudie; laborativt arbete;

  Sammanfattning : I de naturorienterande ämnena ska eleverna utveckla kunskaper genom undersökande arbetssätt där laborationer är en bärande del. Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka det laborativa arbetssättets påverkan på lärare och elever i de högre årskurserna samt gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Praktiskt arbete vid undervisning i naturvetenskap : Lärares erfarenheter av skolutvecklingsprogrammet NTA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Rebecka Johansson; [2021]
  Nyckelord :Färdigt skolmaterial; naturvetenskap; Årskurs 1-3; lågstadiet; NTA; laborativt material;

  Sammanfattning : Naturvetenskap är en viktig del av vårt samhälle och för att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället behöver eleverna få en bra, allmänbildande grund implementerad i naturvetenskapsundervisningen. Tidigare forskning visar att elevers intresse för naturvetenskap sägs avta under skoltiden och på grund av detta togs skolutvecklingsprogrammet NTA fram. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenserna av laborativa arbetssätt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Nilsson; Michelle Nilsson; [2020]
  Nyckelord :laborativt arbetssätt; matematikundervisning; laborativt material; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att med hjälp av adekvat forskning studera vilka konsekvenser ett laborativt arbetssätt får för lärare och elever i årskurs F-3. Detta har besvarats med hjälp av följande frågeställning: På vilka sätt påverkar ett laborativt arbetssätt elever och lärare i årskurs F-3? Metoden har utgått från systematiska sökningar i olika databaser och sökmotorer. LÄS MER

 4. 4. Laborativa aktiviteter : En analys av läromedel i matematik för årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise de Jongh; [2020]
  Nyckelord :Laboratory activities; teaching materials; sociocultural perspective; theory of variation; grade four; Laborativa aktiviteter; läromedel; sociokulturellt perspektiv; variationsteori; årskurs fyra;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om, i vilken utsträckning läromedel i matematik föreslår laborativa aktiviteter. Forskning visar att det är gynnsamt för elever att arbeta laborativt. Metoden som valdes är en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om laborativt material i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; Matematik; Läraren; Konkretisering; Konkret; ;

  Sammanfattning : Ofta upplever elever i grundskolan att textuppgifter i matematikläromedel är för abstrakta. Ge- nom att konkretisera dessa uppgifter genom laborativt material kan eleverna utveckla sin för- ståelse att se sambandet mellan konkret och abstrakt innehåll. LÄS MER