Sökning: "lagändring"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet lagändring.

 1. 1. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om yrkesverksammas arbete enligt det kommunala aktivitetsansvaret

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsansvaret; Yrkesverksamma; Ungdomar; lagändring; Åtgärd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetar med ungdomarna sedan lagändringen. Följande frågeställningar har formulerats: “Hur ser insatserna ut för ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utifrån de yrkesverksammas perspektiv? ” samt “Hur beskriver de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret att den nya lagändringen påverkat deras arbetssätt?”. LÄS MER

 2. 2. Intentionerna som glömdes bort. Personlig assistans - en livsviktig men urholkad reform.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amalia Elmerson; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och den däri betydelsefulla insatsen personlig assistans. Assistansen sågs som ett viktigt, och i princip avgörande, steg på vägen för att möjliggöra ett självständigt och oberoende liv för de personer som har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 4. 4. Det rättsliga utrymmet för implementering av elektroniska underskrifter vid uppfyllandet av formkrav : En studie av formkraven

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Christerson; Jakob Kihlstrand; [2018]
  Nyckelord :Public-key; Juridik; Elektronisk underskrift; Avtal; överlåtelse av fast egendom; upprättande av testamente; upprättande av äktenskapsförord; eIDAS; elektroniska handlingar; avancerade signaturer; kvalificerade signaturer; Formkrav; Underskrift; BankID; Biometri; lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering; jordabalken; formfel; köpehandling; bindande rättshandlingar; e-legitimation; digital signatur; elektroniskt certifikat; Mobilt BankID; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal. Tanken med tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående av avtal. LÄS MER

 5. 5. Mutor ur ett civilrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Sindahl; [2018]
  Nyckelord :Mutor; korruption; anti-korruption; avtal; skadestånd; mutbrott; civilrätt; mutavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare och en tagare föreligger ett mutavtal. LÄS MER