Sökning: "lag 1982:80 om anställningsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden lag 1982:80 om anställningsskydd.

 1. 1. En moderniserad arbetsrätt för sjuka arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Liss-Daniels; David Pigou; [2023]
  Nyckelord :Flexicurity; Trygghetsrådet TRR; Sysselsättningstrygghet; Inkomsttrygghet; Anställningstrygghet; AML; LAS; SFB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att analysera hur anställnings- och inkomsttryggheten förändrats för sjuka arbetstagare efter införandet av Prop 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Sedan januari överenskommelsen där parterna beslutade om att arbetsmarknaden skulle moderniseras och bli mer flexibel har fokus på en ökad sysselsättningstrygghet framför anställningstrygghet tagit en allt större plats. LÄS MER

 2. 2. Anställningsskyddets osäkra framtid - En uppsats om undantaget i turordningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Claudia Diaz Diaz; [2022]
  Nyckelord :turordning; tvåundantaget; anställningsskydd; semidispositivitet; SOU 2020:30; Ds 2021:17; turn rules; the two exceptions; employment protection; semi-compulsory; the government official investigation 2020:30; memorandum Ds 2021:17; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom svensk arbetsrätt är (SFS 1982:80) lagen om anställningsskydd den centrala lagstiftningen som reglerar anställningsform och hur en uppsägning får ske. Arbetstagaren har turordningsreglerna i 22§ Lag om anställningsskydd som skydd och i det anciennitetsprincipen (senioritetsprincipen), då arbetsgivaren anfört arbetsbrist inom verksamheten som uppsägningsskäl. LÄS MER

 3. 3. En arbetsgivares täckmantel - Om fingerad arbetsbrist och hur föreslagna förändringar i LAS kan komma att påverka detta fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Fingerad arbetsbrist; Saklig grund; Arbetsbrist; Personliga skäl; Uppsägningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras uppsägningar där arbetsgivaren säger upp en enskild arbetstagare på grund av arbetsbrist, men det verkliga skälet grundar sig i personliga förhållanden. Detta fenomen benämns fingerad arbetsbrist. LÄS MER

 4. 4. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 5. 5. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER