Sökning: "lag 2006:351 om genetisk integritet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lag 2006:351 om genetisk integritet.

 1. 1. Konstgjorda barn och oäkta föräldrar? Den assisterade befruktningens och surrogatmödraskapets rättsetiska dilemman.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anja Lidholm; [2015]
  Nyckelord :barnets bästa; människovärdesprincipen; lag 2006:351 om genetisk integritet; assisterad befruktning; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats behandlar de argument och ställningstaganden som ligger bakom lagstiftarens beslut beträffande assisterad befruktning i allmänhet, och surrogatmoderskap i synnerhet. Den alternativa familjebildningen och den assisterade befruktningens historia går långt tillbaka i tiden, men började på allvar regleras på 1980-talet, då inseminationsutredningen grundligt utredde frågan. LÄS MER

 2. 2. Tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor - en studie av den pågående debatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Åkerblom; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; assisterad befruktning; barnets bästa; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den pågående debatten kring en tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de metoder som finns för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet och regleras i Sverige genom lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. LÄS MER