Sökning: "lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

 1. 1. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Individens behov i praktiken? En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Thole Kling; [2020]
  Nyckelord :Institutional logics; disability studies; user-mandate; professionalization; institutionella logiker; LSS; brukarmandat; professionalisering;

  Sammanfattning : De senare åren har det gått mode i tal om att sätta individen i centrum inom socialtjänsten. Självbestämmande och delaktighet är hörnstenar i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Men är brukarens behov styrande i praktiken? I uppsatsen studeras LSS-processen utifrån ett slags organisatoriska ideologier, s.k. LÄS MER

 3. 3. Exploaterigs- och markanvisningsavtalens roll i bristen på LSS-boenden : Knivsta, Norrtälje, Gävle och Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Isak Marquardt; [2019]
  Nyckelord :LSS-boende; exploateringsavtal; markanvisningsavtal;

  Sammanfattning : Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag med en rad olika bestämmelser som ger personer med vissa funktionsnedsättningar en lagstadgad rätt att få hjälp i vardagen. En av de viktigaste bestämmelserna i denna lag säger att dessa personer har rätt till en bostad med service i den kommun de bor i. LÄS MER

 4. 4. Intentionerna som glömdes bort. Personlig assistans - en livsviktig men urholkad reform.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amalia Elmerson; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och den däri betydelsefulla insatsen personlig assistans. Assistansen sågs som ett viktigt, och i princip avgörande, steg på vägen för att möjliggöra ett självständigt och oberoende liv för de personer som har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Rätten att leva som andra - En rättsfallsanalys av HFD 2017 ref. 27 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frisk; [2018]
  Nyckelord :LSS; rättssäkerhet; funktionshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan 1994 fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans. Efter den s.k. Handikapputredningen år 1989 kom ett lagförslag som utmynnade i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER