Sökning: "lagen om offentligupphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lagen om offentligupphandling.

 1. 1. Nyttomaximering av samverkansprojekt ur ett kontraktteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Persson; [2015]
  Nyckelord :Partnering; Procurement; Contract; Contract theory; Samverkan; upphandling; kontrakt; kontraktteori;

  Sammanfattning : Målet med rapporten är att utreda hur samverkansprocessen kan genomföras på ett sådant sätt att nyttan kan maximeras för alla parter inom projektet. Detta görs genom att fokusera på tre delar; samverkan som definition och uppfattning på marknaden, upphandlingsfasen hur skall upplägget inom denna utformas för att anbud med rätt incitament för projektet skall bli antaget, samt hur kontraktet skall utformas för att få samtliga parter att vilja jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket ska gagna alla engagerade och därmed projektet. LÄS MER

 2. 2. Process för byggservice : Att möta beställarens förväntningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristoffer Eriksson; Riad Yousef; [2014]
  Nyckelord :building services; processes; trust; communication; the public procurement act; client satisfaction; byggservice; processer; tillit; kommunikation; lagen om offentligupphandling; LOU; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Dipart Entreprenad AB har ett affärsområde som är specialiserat på byggservice och det är verkligen något som de satsar på. Byggserviceverksamhet är något som många företag ute i den svenska byggbranschen håller på med, men i olika stor uträckning och med skillnad i kvalité på utfört arbete. LÄS MER

 3. 3. Inredningskoncept för vägambulans

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Jonas Lidén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet för detta examensarbete är att ta fram ett förslag till interiörlayout för vägambulanser.Landstinget Västernorrland (LVN) ville ha ett layoutförslag som skulle användas för att kommunicera sinakrav på inredningen till ambulansen producenterna under sin inköpsprocess. LÄS MER

 4. 4. Upphandling vid Försvarsmaktens Logistik : En studie av relationen mellan egnainköpsstrategier och lagen om offentligupphandling

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joakim Pihl; Joakim Stenman; [2008]
  Nyckelord :upphandling; inköpsstrategi; Kraljic; LOU; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna uppsats ska kartlägga och beskriva relationen mellan egna inköpsstrategier och lagen om offentlig upphandling (LOU) inom Försvarsmaktens upphandlingsprocess. Vår teoretiska referensram och det som behandlar egna inköpsstrategier utgörs av Peter Kraljics (1983) modell. LÄS MER

 5. 5. Relationsfrämjande åtgärder mellan Karlstadbuss och Swebus : - en studie om hur tidsbegränsade kontrakt påverkar relationen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Johan Berglund; Viktor Forsberg; Christoffer Bjelvert; [2006]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Relationer; Kontrakt; Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är idag ett hett debatterat ämne där det finns avvikande åsikter om dess lämplighet. Vissa är av åsikten att offentlig upphandling är det enda sättet för att en rättvis konkurrens ska ske mellan företagen i anbudsgivningen till statliga-, landstings- och kommunala upphandlingar. LÄS MER