Sökning: "lagen om psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden lagen om psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. Möjligheter med Safewards-konceptet inom svensk psykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Axelsson; Isabella Davidsson; [2019-08-01]
  Nyckelord :Safewards; caring; nurse; implementation; mental health; coercion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mentala, neurologiska och missbrukstillstånd utgör 13% av den globala sjukdomsbelastningen. Människor som lider av psykisk ohälsa är på olika sätt sårbara världen över och vården är ofta bristfällig. I Sverige har det skett en ökning av psykisk ohälsa de senaste åren, den största ökningen sker bland unga. LÄS MER

 2. 2. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan prata om det och gå vidare” : En intervjustudie om hur vårdare upplever uppföljande samtal efter tvångsåtgärder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gustav Björnberg; [2019]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; psykiatrisk tvångsvård; uppföljningssamtal; vårdares upplevelser; vårdrelation; vårdande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom psykiatrisk tvångsvård kan bli utsatta för tvångsåtgärder. Om de tillåts dela med sig av sina upplevelser relaterat till detta kan lidandet minska. Därav har uppföljande samtal efter tvångsåtgärder införts i lagen. LÄS MER

 4. 4. Vårdad mot sin vilja – en kvalitativ studie av patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Pauline Mileikowsky; [2018-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av attvårdas utan samtycke hos personer som vårdats enligt lagen om psykiatrisktvångsvård för missbruks- och beroendeproblematik eller annan psykiatriskproblematik. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med femintervjudeltagare och en tematisk analys gjordes på intervjumaterialet. LÄS MER

 5. 5. Förvarstagande, ett straffprocessuellt verktyg i en förvaltningsrättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Manfred Obenius; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas det migrationsrättsliga frihetsberövandet förvarstagande och vilken rättslig domän detta kan anses tillhöra. För att svara på vilken rättslig domän förvarstagande tillhör har jag studerat förvaltningsrättsliga och straffprocessuella frihetsberövanden och de syften som motiverar dessa. LÄS MER