Sökning: "lagstadgad hållbarhetsrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lagstadgad hållbarhetsrapportering.

 1. 1. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Lagstadgad granskning av hållbarhetsrapporter : Hur skapar revisorn komfort i granskningsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Horn; Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Assurance; comfort theory; sustainability reports; auditor profession; materiality; statutory sustainability reporting; statutory assurance; Granskning; revision som komfort; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; lagstadgad hållbarhetsrapportering; lagstadgad granskning;

  Sammanfattning : I Sveriges Riksdag togs år 2016 ett beslut om lagändring som tvingar stora företag att lämna hållbarhetsrapporter och att låta företagets revisor granska rapporten. Det nya området som revisorer ställs inför, att granska hållbarhetsrapporter enlig lag, är ett outvecklat område där revisorer har lite erfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering – en lagstadgad börda eller vägen till lönsamhet? : Hållbarhetsrapporters innehållsstruktur, kvalitet och företagets lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Amanda Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; report quality; content structure; reputation; customer satisfaction; corporate profitability; Hållbarhetsrapportering; rapportkvalitet; innehållsstruktur; rykte; kundnöjdhet; företags lönsamhet;

  Sammanfattning : Hållbarhetsarbete och rapporteringen kring detta har blivit en allt större del av ett företags verksamhet. Ett företags intressenter ställer allt högre krav på hållbarhetsrapporteringen och dess kvalitet vilket gör att framställningen av hållbarhetsrapporteringen blivit ett sätt för företag att skapa konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten : Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Robin Carsting; Johny Einarsson; [2018]
  Nyckelord :statutory sustainability report; examination; auditing; comparability; examination level; amendment; Lagstadgad hållbarhetsrapport; granskning; revision; jämförbarhet; granskningsnivå; lagändringen;

  Sammanfattning : Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektivBakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda. LÄS MER