Sökning: "lakningspotential"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lakningspotential.

  1. 1. Undersökning av lakningspotential och kristallareafördelning av opaka mineral i bergarter från Ekobacken, Värmdö kommun

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Andrei Rapp; [2019]
    Nyckelord :Acid Rock Drainage; drainage potential; crystal-area distibution; sulphide minerals; Ekobacken; surt lakvatten; lakningspotential; kristallareafördelning; sulfidmineral; Ekobacken;

    Sammanfattning : Ekobacken, Värmdö kommun, har problem med surt yt- och grundvatten med höga metallhalter. Uppmärksamheten har riktats mot berggrunden som krossats och lagrats i deponihögar. Bildningen av sur lak styrs av flertalet geokemiska egenskaper, bland annat vilka sulfidmineral som förekommer och deras kristallstruktur. LÄS MER