Sökning: "lakvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet lakvatten.

 1. 1. Är Bäljane å en möjlig recipient för Nårabs lakvatten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Anehagen; [2019]
  Nyckelord :leachate; lakvatten; ytvatten; surface waters; environmental effects; toxicity; heavy metals; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to investigate whether or not Bäljane stream is a possible recipient for treated leachate from a Swedish municipal solid waste plant. This report will see how the current environmental status is in the river and how it will be affected in the future if emissions of treated leachate occur. LÄS MER

 2. 2. Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) Removal from Landfill Leachate : Efficiency Evaluation in Column Experiments

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Johnson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are known for their wide spread in the environment, their persistent properties and their ability of biomagnification through the food chain. With properties such as oil and water repellence, temperature resistance and a long lifespan they have been frequently used in various areas, e.g. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av lakningspotential och kristallareafördelning av opaka mineral i bergarter från Ekobacken, Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andrei Rapp; [2019]
  Nyckelord :Acid Rock Drainage; drainage potential; crystal-area distibution; sulphide minerals; Ekobacken; surt lakvatten; lakningspotential; kristallareafördelning; sulfidmineral; Ekobacken;

  Sammanfattning : Ekobacken, Värmdö kommun, har problem med surt yt- och grundvatten med höga metallhalter. Uppmärksamheten har riktats mot berggrunden som krossats och lagrats i deponihögar. Bildningen av sur lak styrs av flertalet geokemiska egenskaper, bland annat vilka sulfidmineral som förekommer och deras kristallstruktur. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast i behandlat lakvatten : En fallstudie med åtta avfallsanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Victoria Eriksson Russo; [2018]
  Nyckelord :microplastic; leachate; landfills; plastic; Sweden; mikroplast; lakvatten; deponier; plast; Sverige;

  Sammanfattning : Forskare och myndigheter runt om i världen enas idag om att stora mängder mikroplast ackumuleras i världshaven och att dessa kan tas upp av olika levande organismer. Mikroplaster definieras ofta som plastpartiklar mindre än fem millimeter och kan härstamma från olika mänskliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Rening av PFOS från lakvatten på Tveta avfallsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nils Säving; [2018]
  Nyckelord :PFOS; reningsgrad; adsorptionseffektivitet;

  Sammanfattning : Telge Återvinnings avfallsanläggning Tveta, har gamla deponiområden och verksamhetsytor som genererar lakvatten och processvatten. Lakvattnet pumpas kontinuerligt till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 2009 och kraven för certifieringen har nu skärpts. LÄS MER