Sökning: "land allocation"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden land allocation.

 1. 1. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 2. 2. Markanvisning för friliggande förskolor som uppförs och bedrivs av privata aktörer : Hur säkerställs att förskoleverksamheten upprätthålls?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ellinor Tärnell; [2020]
  Nyckelord :land allocation; land use agreements; land transfer agreement; preschool; municipality; private actors; markanvisning; markanvisningsavtal; marköverlåtelseavtal; förskola; kommun; privata aktörer.;

  Sammanfattning : Kommunerna har det yttersta ansvaret för att det finns tillräckligt med antal skolplatser inom den enskilda kommunen. En kommun som äger mark och har ett behov av fler förskoleplatser kan genom en markanvisning hantera frågan om överlåtande av bebyggelsen och driften till privat aktör och också samtidigt säkerställa att kommunens krav på service upprätthålls av den privata aktören. LÄS MER

 3. 3. Sociala åtagande vid uppförandet av nyproducerat bostadsområde : i samarbete med Derome

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patricia Trulsson; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; social commitment; municipal land directions; sustainable newly produced residential area; hållbar utveckling; social hållbarhet; sociala åtagande; kommunala markanvisningar; hållbart nyproducerat bostadsområde;

  Sammanfattning : Alla kommuner och städer i Sverige måste börja arbeta mot en hållbar stadsutveckling för att bland annat lösa problemen med den bostadsbrist som råder men också för att skapa platser för befolkningen att trivas i. Regeringens ambition om den hållbara stadsutvecklingen är att Sveriges kommuner och städer ska bli mer gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmarta. LÄS MER

 4. 4. Anvisning och prissättning av mark i Stockholms yttre kranskommuner : En studie av markanvisningsriktlinjers tillämpning i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Torkel Blohmé; Nils Grundmark; [2020]
  Nyckelord :Real estate; allocation; land allocation; real estate pricing; property valuation; Markanvisning; markanvisningsriktlinjer; direktanvisning; markanvisningstävling;

  Sammanfattning : Anvisning av kommunalt ägd mark ska sedan göras i enlighet med kommunen i frågas markanvisningsriktlinjer. Riktlinjer för markanvisning är ett, sedan 2015, laga krav hos kommuner som anvisar mark. Trots detta är kommunal markanvisning fortfarande en marknad som präglas av en avsaknad av transparens och överskådlighet. LÄS MER

 5. 5. Ett ventilationssystems miljöpåverkan : En livscykelanalys av ett FTX-system i ett svenskt småhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Kim Jerléus; [2020]
  Nyckelord :FTX; LCA; Miljöpåverkan; ReCiPe; SimaPro; Ventilation; Ventilationsaggregat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver miljöpåverkan från ett ventilationssystem, utifrån ett småhus i ett nordiskt klimat, ur ett livscykelperspektiv. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning orsakar en stor andel av en fastighets totala miljöpåverkan och är därför viktigt som fokusområde för reducering av byggsektorns miljöpåverkan. LÄS MER