Sökning: "land allocation"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden land allocation.

 1. 1. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 3. 3. Anbudsförfarande eller direktanvisning? : En studie om markanvisningsmetoder i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Staflund; Rickard Östblom; [2019]
  Nyckelord :Land allocation; allocation by tender; direct allocation; municipalities groups; Markanvisning; direktanvisning; anbudsförfarande; kommungruppsindelning;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete har till syfte att undersöka hur och varför kommuner väljer en viss typ avmarkanvisningsmetod samt redogöra om det finns några likheter och/eller skillnader i olika kommungrupperstillvägagångssätt. Till skillnad från tidigare studier har detta kandidatarbete inte bara tagit hänsyn till Sverigesstörre kommuner utan också de mindre kommunerna har tagits i beaktning. LÄS MER

 4. 4. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriel Traneborn; [2019]
  Nyckelord :hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Sammanfattning : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. LÄS MER

 5. 5. "Annars går allt åt helvete" : en studie om social hållbarhet som kommunal planeringsaspekt i fysisk planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Lina Irwe; Denise Forsell; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; mix use-city; municipalities; comprehensive plans; detailed development plans; Social hållbarhet; blandstaden; kommuner; översiktsplaner; detaljplaner;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om social hållbarhet och om hur fyra olika kommuner i den fysiska planeringen hanterar och metodiskt arbetar med detta ämne. Syftet är att undersöka vilken prioritet som frågor kring social hållbarhet har i den kommunala planeringsprocessen och hur man metodiskt arbetar med dessa frågor. LÄS MER