Sökning: "land use and transport integration"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden land use and transport integration.

 1. 1. Integration of Open Data in Disaggregate Transport Modelling : A Case Study of Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Iqbal Surahman; Gustav Wegner; [2022]
  Nyckelord :Agent-based; Disaggregate Transport Model; Open Data; OpenStreetMap; OSM; GTFS; Agentbaserad; Disaggregerad Transportmodell; OpenData; OpenStreetMap; OSM; GTFS;

  Sammanfattning : Transport models are key in predicting travel behaviour and planning transport systems. Transport models can be either aggregated or disaggregated. Disaggregation means that travel behaviour is represented on an individual level, which can be beneficial because it offers a higher detail level and reduces aggregation bias. LÄS MER

 2. 2. Planeringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Meter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Miriam Alme; Anna Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Human geography; urban planning; accessibility; accessibility instruments active accessibility; ; Planning Support SystemsPlace Syntax Tool; MOVE Meter; land use and transport integration;

  Sammanfattning : För att utveckla hållbara och tillgängliga städer finns det ett behov av att integrera mobilitet- och markanvändningsplanering. För att minska utsläppen krävs också ett särskilt fokus på aktiv tillgänglighet; att kunna delta i aktiviteter och grundläggande service genom en kombination av gång, cykling, anslutning till kollektivtrafik samt markanvändning. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och regional tillväxt. Vilka konsekvenser ger transportinfrastruktur för nya regioner och vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Peder Starberg; [2018]
  Nyckelord :accessibility; regional development; transport geography; high speed-rail; Hyperloop; Science General;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates how investments in new sets of transportation infrastructures could affect regional development. By using central theories for transportation geography and regional development, empirical comparison and interviews with experts within the field and politicians, this paper answer four different research questions to discuss the purpose of the thesis. LÄS MER

 4. 4. INTEGRATION OF SMALL-SCALE URBAN FARMING IN PUBLIC SPACES OF WINTER CITIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Patrik Rönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Urban farming; urban planning; winter cities; vertical farming; portable farming; Urbana odlingar; urban planering; vinterstäder; vertikal odling; portabel odling;

  Sammanfattning : With an increasing urbanization and decreasing food security, the policy places greater demands on the future use of agricultural land and food supply. At the same time as awareness of food consumption increases among individuals, new technologies for farming also develop. LÄS MER

 5. 5. Rosengård: ett förnyat perspektiv - en ny stadsvision för Rosengård

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Stefan Khoo; [2018]
  Nyckelord :Rosengård; Malmö; Stadsutveckling; Stadsplan; Stadsvision; Fysisk planering; Kompakta staden; Urban design; Stadsplanering; Blandstad; Miljonprogram; Byggda miljön; Täthet; Täta staden; Funktionsblandning; Stadsomvandling; Levande staden; Planförslag; Segregation; Integration;

  Sammanfattning : Rosengård was built in the 1960s and 1970s as part of the million program, in which one million new homes were built in ten years. But since then there have been no major changes besides minor cosmetic changes. LÄS MER