Sökning: "lands"

Visar resultat 16 - 20 av 533 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 16. Are Indigenous Farmers’ Investments Under Siege? Implications of farmer-herder conflicts and threats to customary land tenure on indigenous farmers’ agricultural investment decisions in Agogo, Ghana.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Selorm Kugbega; [2018]
  Nyckelord :Agogo; Land tenure in security; Usufructs; Pastoralists; Farmer-herder conflict; Investment; Customary land; Fulani herders; Social Sciences;

  Sammanfattning : Owing to structural factors of climate change and population growth, the past decade has witnessed high interest among migrant and settler pastoralist groups in the vegetal-rich customary lands of the Agogo Traditional Area. This has resulted in lease grants of large land areas to pastoralists by traditional authorities and usufruct families, for reasons of ensuring optimum use and gaining the highest returns from lands. LÄS MER

 2. 17. Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination? : A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Höglund Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Free; Prior and Informed Consent FPIC ; freedom; self-determination; indigenous rights; resource extraction; lithium mining; Argentina;

  Sammanfattning : Over the last decades the struggle for indigenous rights has accomplished great achievements within international law. In relation to development projects and resource extraction on indigenous lands, the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has gained increased recognition and is today expressed as an important instrument to realize indigenous peoples’ right to self-determination. LÄS MER

 3. 18. Demokratifostran i skolans styrdokument – då, nu &i framtiden? : En jämförande studie av demokratifostran i de svenskastyrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Elin Scott; [2018]
  Nyckelord :Skolutveckling; Värdegrund; Demokrati; Fostran; Skolkommission; Lgr11;

  Sammanfattning : Results in this study appears to show that the moral curriculum of the swedish school, from 1946 to 2011, has contributed to increasing equality between men and woman, the possibilities for self-realization, civics knowledge and choice of profession at the same time as it has participated in creating old and new form of exclusion/alienation. The conclusions lands in the advocacy of regaining the neutrality requirements in the moral curriculum of swedish schools. LÄS MER

 4. 19. Europeiska kommissionens standardavtalsklausulers förenlighet med gällande rätt vid en överföring av personuppgifter till tredje land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Limnefelt Nygren; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; GDPR; dataskyddsförordningen; standardavtalsklausuler; tredjelandsöverföring; dataskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today's society is defined by a growing digital character, in which cross-border commercial relationships develop in accordance with the rapidly expanding technology. Such relationships also increase the flow of personal data from the European Union (the Union) to third countries, and are essential for the digital economy. LÄS MER

 5. 20. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Back; Christian Syk; [2018]
  Nyckelord :Ellenberg; hävd; indikatorvärden; tallskog; granskog; markanvändning;

  Sammanfattning : Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. LÄS MER