Sökning: "lands"

Visar resultat 16 - 20 av 526 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 16. Europeiska kommissionens standardavtalsklausulers förenlighet med gällande rätt vid en överföring av personuppgifter till tredje land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Limnefelt Nygren; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; GDPR; dataskyddsförordningen; standardavtalsklausuler; tredjelandsöverföring; dataskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today's society is defined by a growing digital character, in which cross-border commercial relationships develop in accordance with the rapidly expanding technology. Such relationships also increase the flow of personal data from the European Union (the Union) to third countries, and are essential for the digital economy. LÄS MER

 2. 17. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Back; Christian Syk; [2018]
  Nyckelord :Ellenberg; hävd; indikatorvärden; tallskog; granskog; markanvändning;

  Sammanfattning : Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. LÄS MER

 3. 18. A review of energy modelling tools

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Benjamin Leclercq; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis is the outcome of a six-month internship at TOTAL in the Gas, Renewables, Power market analysis department. In a process to revise the long-term energy model used by the company which covers numerous countries and sectors, the objective was to develop the foundation of an energy demand model with a parallel focus to better represent the variations of power demand. LÄS MER

 4. 19. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annie Brodin; [2018]
  Nyckelord :inkluderande planeringsprocess; fysiska interventioner; normkritik; urban pedagogik; medskapande design; platstillhörighet; publik domän;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt hur utvecklandet av en inkluderande planeringsprocess kan ske genom fysiska interventioner, med avstamp i det arbete som det normkritiska landskapsarkitektkollektivet DIS/ORDER genomfört inom Amiralsstaden i Malmö. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess med stora ambitioner kring att arbeta inkluderande genom att utveckla nya arbetssätt och bryta invanda mönster inom organisationen Malmö stad. LÄS MER

 5. 20. Hur påverkar vattenbrist konfliktintensitet? : Vattenbrist i Jemen och Libyen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Natalie Varady; [2018]
  Nyckelord :vattenbrist; konfliktintensitet; Jemen; Libyen; inomstatliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vatten är grundläggande för mänsklig hälsa och livskvalitet, och en allvarlig vattenbrist kan ha förödande konsekvenser för stater och deras befolkning. Denna uppsats är en komparativ studie av hur vattenbrist påverkar konfliktintensitet. LÄS MER