Sökning: "landscape architect"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden landscape architect.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 2. 2. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Tigerschiöld; [2019]
  Nyckelord :healing garden; health design; landscape analysis; mental illness; nature-based rehabilitation; quality evaluation tool; restorative environment; stress; therapeutic garden;

  Sammanfattning : Stress-related mental illness is widespread in Sweden. Meanwhile, there is evidence that nature can help treat these illnesses. To implement nature as a tool for rehabilitation, some knowledge of landscape architecture is needed. Such knowledge exists, but may be challenging to implement. LÄS MER

 3. 3. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. LÄS MER

 5. 5. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Losman Nädele; [2019]
  Nyckelord :genius loci; Christian Norberg-Schulz; plats; icke-plats; fenomenologi; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse för begreppet genius loci, platsens själ. Tanken är att, genom teoretiska texter om platsbegreppet och kvalitativa intervjuer med landskapsarkitekter och arkitekter, se om det finns likheter mellan deras praktik och tankegodset bakom genius loci. LÄS MER