Sökning: "landskap som språk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden landskap som språk.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Ett litet folkbibliotek och dess språkliga och sociala rum : Och hur samhällets vardagsrum påverkas av en tillfällig stängning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Melanie Engels; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksförvärv; flerspråkighet; flerspråkighetens synlighet; lingvistiskt landskap; sociala rum; språkkombinationer;

  Sammanfattning : Ett litet folkbibliotek kartläggs som språkligt landskap och dessutom granskas bibliotekets förmåga att vara ett socialt rum för alla åldrar inom den flerspråkiga befolkningen. Resultaten visar att det språkliga landskapet huvudsakligt består av det svenska, arabiska och engelska språket. LÄS MER

 3. 3. Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Inga; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; multilingualism; pupils F-3; school environment; visual ethnography.; Elever F-3; flerspråkighet; lingvistiska landskap; skolmiljö; visuell etnografi.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Begravningsplatsers språkliga landskap : En Linguistic Landscape-studie om flerspråkighet bortom döden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cornelis Gerardus Willemsen; [2021]
  Nyckelord :LL-forskning; språkligt landskap; lingvistiskt landskap; språkideologier; Skogskyrkogården; begravningsplats;

  Sammanfattning : De språkliga val som görs i den allmänna skyltningen på en (semi-)offentlig plats berättar någonting om rådande uppfattningar om språk i ett visst sammanhang. De språkliga val som görs på en begravningsplats avslöjar något om vilka saker som anses vara viktiga för såväl den avlidna som de närstående. LÄS MER

 5. 5. Identitetskonstruerande, platsanknytning och dialektens betydelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2021]
  Nyckelord :dialekt; identitet; plats; platsanknytning; språklig variation och förändring.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks identitet hos geografiskt rörliga unga kvinnor som flyttat till Uppsala från olika delar av Sverige. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad identitet, dialekt och platsanknytning betyder för informanterna, samt hur de resonerar kring, förhåller sig till och ser på sin identitet i förhållande till dialekt och plats. LÄS MER