Sökning: "landskapsupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet landskapsupplevelse.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 3. 3. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Erik Jensen; [2015]
  Nyckelord :omväxlande landskapsformationer; vandring; ledutveckling; perception; Region Skåne;

  Sammanfattning : Sedan 2011 är Region Skåne huvudman för vandringsleden Skåneleden och leder dess utveckling. Som utgångspunkt har rapporten Skåneleden – mot en hållbar exportmogen led av internationell standard samt ett dokument med förslag till kvalitetsstandard tagits fram. LÄS MER

 4. 4. Det gröna kulturarvet : grönstruktur inom riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tove Dåderman; [2014]
  Nyckelord :kulturmiljö; riksintresse; grönstruktur; Stockholm; autenticitet; värdering; landskapsupplevelse; bevarande; cultural environment; national interest; green structure; authenticity; landscape experience; conservation;

  Sammanfattning : Riksintresset för kulturmiljövården syftar till att så långt som möjligt skydda mot påverkan av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Miljöbalken, som utgör grunden för riksintresse för kulturmiljövården, hävdar att grönstrukturen inom och i närheten av tätorter särskilt bör tas i beaktning. LÄS MER

 5. 5. Ute och cyklar? : på jakt efter en metod att mäta upplevelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Ingrid Kristensson; [2009]
  Nyckelord :upplevelse; cykelväg; Skåne; slättlandskap; metod; landskapsupplevelse; preferens; aktiv transport;

  Sammanfattning : Well-functioning bicycle paths are relevant issues in today´s society as a way to increase active transport. Active transport means working for a better global climate, urban environment and public health. What we experience on a bicycle affects the choice of a bicycle path and is a subject where there is much left to explore. LÄS MER