Sökning: "landuse-plan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet landuse-plan.

  1. 1. Uppföljning av betydande miljöpåverkan : En studie av miljöuppföljning av kommunala planer

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

    Författare :Maja Larsson; [2009]
    Nyckelord :EIA; follow-up; landuse-plan; Miljökonsekvensbeskrivningar; MKB; uppföljning; detaljplan; översiktsplan; miljöpåverkan;

    Sammanfattning : SammanfattningEn uppföljning av betydande miljöpåverkan ska genomföras för miljöbedömda planer och program. Forskning visar att uppföljningen är eftersatt, både praktiskt och teoretiskt. Denna studie bidrar med erfarenheter och bygger upp kunskap om miljöuppföljning av de kommunala planerna, översiktsplan och detaljplan. LÄS MER