Sökning: "language assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden language assessment.

 1. 1. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

  Sammanfattning : BakgrundNära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts varavanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. Vad spelar språkriktigheten för roll? : En studie om hur fyra svensklärare uppfattar och arbetar med språkriktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2019]
  Nyckelord :Standard language; teacher interview; student survey; written language; colloquial expressions; senior high school; Swedish language teachers.; Språkriktighet; lärarintervju; elevenkät; skriftspråk; talspråk; gymnasiet; svensklärare.;

  Sammanfattning : This study examines how four teachers of Swedish perceive the knowledge requirement that says that a student should mainly be able to follow the rules concerning standard written language, how often they teach standard language and to what extent students’ written language affect assessment. The results show that the teachers of Swedish agree that the most important aspect of a text is how it is perceived in its entirety, as well as its flow and how well a reader can understand the text. LÄS MER

 3. 3. Cognitive behavioural therapy intervention for children and adolescents with Autism Spectrum Disorders and anxiety : A systematic literature review from 2009 to 2019.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :María Luisa Valencia Hernández; [2019]
  Nyckelord :cognitive behavioural therapy; modified CBT intervention; anxiety; autism spectrum disorders; systematic literature review.;

  Sammanfattning : Young people with Autism Spectrum Disorders (ASD) are more prone to experience anxiety disorders at a greater level compared to their neurotypical developing counterparts, causing lifelong impairments in family, social, academic and adaptive functioning. Early interventions in childhood have been designed to minimize these stressful events and to optimize children’s developmental outcomes. LÄS MER

 4. 4. Vägar in i Arbete: -En etnografisk studie om nyanländas språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :The Natural Approach; Audiolingual method; Second Language Acquisition; Vägar in i Arbete;

  Sammanfattning : An ethnographic study was conducted through film recordings and observations in an attempt to investigate the methods Vägar in i Arbete used when conducting exercises in second language acquisition. Vägar in i Arbete is a labor market policy program with the goal that the participants will improve their ability to speak Swedish, as well as attain a concise plan for their future financial prospects. LÄS MER

 5. 5. En unik samtalskarta : En fallstudie om delaktighet i undervisning och kunskapsbedömning på en gymnasiesärskolas individuella program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Xiaoyu Wang; [2019]
  Nyckelord :individual program in special needs upper secondary school; AAC; communication; participation; formative assessment; central content of the syllabus; required knowledge level; Gymnasiesärskolans individuella program; AKK; kommunikation; delaktighet; formativbedömning; centrala innehåll i kursplanen; kunskapskravs nivå;

  Sammanfattning : Elevers delaktighet och förmågan att kunna kommunicera är två grundläggande faktorer som kan påverka elevers framtid. För att elever med olika kommunikationsformer ska kunna vara delaktiga i sin lärprocess krävs att det finns tillgång till varierande kommunikationssätt. LÄS MER