Sökning: "language barrier"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden language barrier.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturella vårdmöten: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Beatriz Bogado; Karina Favre Måspers; [2020]
  Nyckelord :Communication; Cultural competence; literature review; nurses; trancultural care; Kommunikation; kulturkompetens; litteraturöversikt; sjuksköterskor; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med globaliseringen och migrationen blir Sverige ett alltmer mångkulturellt samhälle, vilket ökar antalet transkulturella vårdmöten inom hälso-och sjukvården. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar svårigheter relaterade till patienters kulturella och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Att vårda när det föreligger en språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lilly Mattsson; Sara Hansdottir; [2020]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Kvalitativ; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språk är människans medel för att kommunicera. Genom ord kan information förmedlas verbalt men även genom kroppsspråk. På grund av människans ökade migration runt om i världen, uppstår språkbarriärer mer frekvent. Migrationen kan bero på frivillighet men även krig, som sätter människan i flykt. LÄS MER

 3. 3. SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED FOKUS PÅ NYANLÄNDA ELEVER

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maike Herrmann; Hosai Haleemi; [2020]
  Nyckelord :elevhälsan; skolsköterska; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Haleemi H. och Herrmann M. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på nyanlända elever. En intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Det dialektala hindret : En fallstudie om dialektalt språkbruk i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och svensklärare på en gymnasieskola i Värmland reflekterar över skriftbruk av dialektalt betingade former och drag. I detta arbete undersöks vidare vilken attityd som eleverna har gentemot sin egen dialekt och i vilken utsträckning som dialekten realiseras i elevernas skriftbruk. LÄS MER

 5. 5. Språkbarriärer i den perioperativa vården : En intervjustudie med anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felix Ruiter; David Steen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: As an anesthesia nurse, you are responsible for the perioperative care, which includes informing the patient about the coming anesthesia. This can be difficult if there is a language barrier, a lack of a common language to communicate in. LÄS MER